nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-07 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete
2014. évi költségvetésről

Szerkesztés...

Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2014. (II.05.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről


Kisecset Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya


1.§  A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és az önkormányzatra.


A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 94.565 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület a költségvetés 94.565 ezer Ft főösszegén belül a kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint határozza meg:


 1. működési célú támogatások államháztartáson belülről      52.425 ezer Ft,
 2. Átvett pénzeszköz ah. belülről                                                806 ezer Ft
 3. Közhatalmi bevételek                                                           5.670 ezer Ft
 4. működési bevételek                                                              5.652 ezer Ft,
 5. működési célú átvett pénzeszközök                                     1.943 ezer Ft,
 6. működési célú átvett pénzeszköz egészség biztosítástól    17.750 ezer Ft
 7. számla maradvány                                                              10.319 ezer Ft


 1. személyi juttatások                                                              42.844 ezer Ft,
 2. munkaadót terhelő járulékok                                              11.279 ezer Ft,
 3. dologi kiadások                                                                  32.063 ezer Ft,
 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai                                               3.950 ezer Ft,
 5. Átadott pénzeszköz                                                                 559 ezer Ft,
 6. Felújítás saját erő                                                                3.870 ezer Ft


 (3) Az önkormányzati foglalkoztatottak létszámkeretét 19 főben, a közfoglalkoztatottak évi átlagos létszámkeretét 12 főben határozza meg.

3.§ (1) A 2014. évi költségvetés bevételi előirányzatait az 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az 1., 2. számú mellékletben kerülnek bemutatásra a központi költségvetésből származó bevételek, a helyi adóbevételek adónemenkénti összege, a lakosságnak nyújtott szolgáltatások ellenértékeként befizetett összeg, az átvett pénzeszközök, valamint az előző évi pénzkészlet összege.

4.§ Az önkormányzat bevételeit feladatonkénti megbontásban a 3, 5. számú melléklet tartalmazza.

5.§ Az önkormányzat kiadásait feladatonkénti megbontásban, a 4, 6, 7. számú melléklet tartalmazza.

6.§ A 2014. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.


7.§ Az önkormányzat több évre szólóan nem vállal kötelezettséget.


8.§. Az önkormányzat kizárólag a kötelezően ellátandó feladatok ellátását biztosítja, önként vállalt feladata nincs.


A költségvetés végrehajtásának szabályai


9.§ (1) A rendelet 4.§ és 5 §.-ban megállapított bevételi és kiadási előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

(2) Az önkormányzat előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.


10.§ A köztisztviselők illetményalapja - a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően - 38.650 Ft.

Záró rendelkezések


11.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2014. január 1. napjától – visszamenőlegesen – hatályosak.


Tereske, 2014. február 05.                             Urbán Pál                                                                Dr. Villant Gréta

                            polgármester                                                                      jegyző


Kihirdetési záradék:


A Rendelet kihirdetve: 2014. február 6-án.

                                                                                                              Dr Villant Gréta

                                                                                                                      jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!