nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-15 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2018. (II.15.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésérőlTereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§.(1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1.§


  1. A rendelet hatálya kiterjed Tereske Község Önkormányzatára, annak szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre (továbbiakban együtt: költségvetési szerv).
  2. E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
  3. Ahol e rendelet „e/Ft” kifejezést használ, azon ezer forint kifejezést kell érteni.


2.§


Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2018. évi költségvetése


A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2018. évi költségvetésének

a)         kiadási főösszegét                   182.663.030,- Ft-ban,

b)         bevételi főösszegét                 182.663.030,- Ft-ban állapítja meg


3.§


III. A költségvetési kiadások és bevételek


 A kormányzati funkció kódok költségvetését feladatonként a 1. számú melléklet tartalmazza.


4.§


IV. A költségvetési létszámkeret


 (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 13 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

- 13 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban

állapítja meg.


A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

I. Általános szabályok

5. §


Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


6. §


(1)A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.


7. §


 Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől és pályázat.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 1500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 1500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.


8. §


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

(3)A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4)A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(5) Az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát az önkormányzat zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.

(6)Az előző évi – testület által jóváhagyott – pénzmaradvány összegével az önkormányzat a költségvetést módosíthatja.


Záró rendelkezések


9. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


Tereske, 2018. február 14.Meló Martina                                             Jele Tibor

                                       Polgármester                                             mb.jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
kiadások
1.36 MB
bevételek
419.8 KB
Óvoda költségvetés
311.24 KB
Konyha költségvetés
326.86 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!