nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IX.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2005-09-12 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IX.12.) önkormányzati rendelete
a Község jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről

Szerkesztés...

Tereske Község képviselő-testületének

10/2005. (IX.12.) Önkormányzati rendelet-tervezete


a Község jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről

Tereske Község Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontja alapján a község címeréről és zászlajáról, valamint azok használatának rendjéről az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:


I. fejezet

1. §


(1)A község címerének leírása:


Álló, ívelttalpú háromszögű pajzs ezüst mezejében pajzsközépig behajló vörös sátor.  A pajzs felső ezüst mezejében a pajzsfő elején és a pajzsfő hátsó részén egy-egy vörös természetes ribizli lebeg. A pajzs alsó vörös mezejében kinövő ezüst egytornyos templom, tornyán ezüst kereszttel.


A pajzs alatt lebegő ezüst szalagon fekete betűkkel TERESKE felirat olvasható.


(2) A címer a jogszabályokban foglalt hatósági tevékenység vagy eljárás során nem alkalmaz-

     ható.


(3) A címer csak hitelesen, a színek és méretarányok betartásával ábrázolható. Nyomdai úton

     való előállítással egy szín is alkalmazható.


(4) Egyes esetekben megengedhető, hogy a címer a tárgy anyagának színében (fém, bőr, fa

     stb.) készüljön.


A címerhasználat köre

2. §


(1) A címer engedély nélkül használható:

            a) a Polgármesteri Hivatalban őrzött zászlón;

            b) az iskola és a kultúrház épületén, a Polgámesteri Hivatal tanácskozótermében,

irodahelyiségeiben.     

            c) a képviselő-testület ülésén, továbbá a polgármesteri hivatal által szervezett protokol-

    láris, sport-, kulturális rendezvényeken és kiállításokon, konferenciákon;

d) a képviselő-testület vagy a polgármesteri hivatal által kiadott, a község történetével,

    életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon;

e) a képviselő-testület által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, emlékplaketteken,

    jelvényeken, valamint a képviselő-testület által használt levélpapíron és borítékon;


(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő esetekben a címer csak engedéllyel használható.


A címerhasználat engedélyezése

3. §


(1) A címer használatát a polgármester engedélyezi.


(2) A kiadott engedély érvényessége szólhat:

            a) egyetlen eseményre (rendezvényre, alkalomra);

            b) meghatározott időpontig történő felhasználásra;

c) meghatározott mennyiségű címerrel készített termék, emléktárgy, jelvény, kiadvány

    stb. előállítására;

            d) a visszavonásig történő felhasználásra, alkalmazásra.


4. §


(1) Az engedély kiadásáért díj állapítható meg. A díjat az engedélyben meghatározott összeg-

     ben vagy százalékos arányban a polgármester állapítja meg.


(2) Reklám- és kereskedelmi célú használat engedélyezése esetén címerhasználati díj fizeten-

     dő.


(3) A díj a község önkormányzatának költségvetési bevételét képezi.


5. §


(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

            a) az engedélyt kérő megnevezését (nevét), címét;

            b) a címer felhasználásának, illetve előállításának célját;

            c) előállítás esetén az előállítandó mennyiséget;

            d) a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módját;

            e) kereskedelmi (reklám) forgalom esetén a tervezett egységárat;

            f) a használat időtartamát;

            g) a címer felhasználásáért felelős személy nevét (beosztását).


(2) A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszített tárgy, kiadvány stb. tervét, majd elké-

     szülte után a kérelmező köteles a termék, kiadvány stb. egy példányát vagy fénymásolatát

     az engedélyezőnek átadni.


6. §


A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

            a) a jogosult megnevezését (nevét) és címét;

            b) az engedélyezett felhasználási cél megjelölését;

            c) előállítás esetén az engedélyezett mennyiséget;

            d) a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket;

            e) a díj mértékét, befizetésének módját és határidejét;

            f) az engedély érvényességének határidejét.
7. §


(1) A címer használatát, alkalmazását vagy előállítását meg kell tiltani, a kiadott engedélyt pe-

     dig vissza kell vonni, ha a használat, illetőleg a forgalomba hozatal módja körülményei a

     községet vagy a község lakosságának érzületét, jogait, jogos érdekeit sérti vagy veszélyez-

     teti.


(2) A polgármester az engedély kiadását indokolással megtagadhatja.


(3) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó szerv a rendeletben vagy a részére

     kiadott engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti, nem tartja be, illető-

     leg kötelezettségeinek a megállapított határidőre nem tesz eleget.


(4) A címernek az emléktárgyakon, érméken, jelvényeken, más tárgyakon és a kiadványokon

     történő felhasználására – ezen rendelet alapján – kiadott engedély nem mentesíti a kérel-

     mezőt a termék, jelvény, kiadvány stb. tervezésére, előállítására, forgalomba hozatalára a

     jogszabályok által előírt egyéb engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól.


II. fejezet

Tereske község önkormányzatának zászlaja

8.§


A község zászlajának leírása a következő:


Fekvő, téglalap alakú, vörössel és ezüsttel vágott textillap. A színes címer a feliratos szalaggal a zászlólap mértani közepén helyezkedik el. A zászló szélessége és hosszúsága közti arány 1:2. A zászlólap lengő vége ezüsttel rojtozott.


A zászlóhasználat módja

9. §


(1) A zászló engedély nélkül használható:

            a) az önkormányzat tanácskozótermében;

            b) a település életében jelentős eseményeken (ünnepségek, évfordulók, konferenciák,

    nemzetközi programok stb.).


(2) A zászló más célú használatát a polgármester engedélyezheti e rendeletnek a címerre vo-

     natkozó szabályainak megfelelő alkalmazásával.


A zászlóhasználat köre és engedélyezése

10. §


(1) A zászló engedély nélkül használható:

            a) az önkormányzat tanácskozótermében;

            b) a település életében jelentős eseményeken (ünnepségek, évfordulók, konferenciák,

    nemzetközi programok stb.).


(2) A zászló más célú használatát a polgármester engedélyezheti e rendeletnek a címerre vo-

     natkozó szabályainak megfelelő alkalmazásával.


III. fejezet

Szabálysértési rendelkezések

11. §


(1) Szabálysértést követ el és 30000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki az önkormányzat

címerét vagy zászlóját engedély nélkül vagy a használatára vonatkozó engedélytől eltérő módon felhasználja, továbbá az, aki a címer és zászló használatát szabályozó rendelkezéseket egyéb módon megszegi.


(2) A szabálysértési eljárás lefolytatása a polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozik.


IV. §


Hatálybalépés


12. §


E rendelet 2005. szeptember hó 12. napján lép hatályba.            Potyecz Pálné sk.                                           Dr.Zombori Erzsébet  sk.      

            polgármester                                                         mb. jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!