nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (XI.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2011-11-21 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (XI.21.) önkormányzati rendelete
az elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről

Szerkesztés.

Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2011. (XI.21.) rendelete
Elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjérőlTereske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 1.§ (6) bekezdés a. pontjában biztosított felhatalmazás alapján – azzal a céllal, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket, szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és utókor elé, Tereske Község DÍSZPOLGÁRA CÍMET és TERESKÉÉRT EMLÉKPLAKETT kitüntetést alapít, s ezen elismerések adományozásának feltételeit és eljárás rendjét az alábbi rendeletben szabályozza.

I. A díszpolgári cím

1. § (1) „Tereske Község Díszpolgára" cím adományozható annak a köztiszteletben álló magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki Tereske község és polgárai számára, a település fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett. Jelentős munkájával, vagy egész ételművével általános elismerést szerzett.

(2) Díszpolgári cím önkormányzati ciklusonként legfeljebb kettő adományozható, melyet községi ünnepség keretében, elsősorban az augusztus havi települési Falunap rendezvényén, de indokolt esetben bármikor át lehet adni.

(3) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél jár.  Az oklevél tartalmazza a kitüntető cím elnevezését, abban részesített személy nevét, az adományozót és az adományozás idejét

2. § (1) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.

(2) A község díszpolgára:
a./  tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein,
b./  az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és lehetőség szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,

II. Tereskéért Emlékplakett

3. § (1) TERESKÉÉRT Emlékplakett adományozható annak a személynek, azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a Tereske község fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet valamely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

(2) A TERESKÉÉRT Emlékplakett kitüntető címmel külön erre a célra készített emlékplakett és oklevél jár. 

(3) A TERESKÉÉRT Emlékplakett évente legfeljebb kettő adományozható, melyet ünnepélyes keretek között az 2. § (2) bekezdésében meghatározottak szerinti időpontban kell átadni.

III. Elismerések adományozásának és visszavonásának rendje

 4. § (1) A Díszpolgári cím és a Tereskéért emlékplakett odaítéléséről a polgármester előterjesztése  alapján a képviselő-testület minősített többséggel dönt. 

(2) A díszpolgári cím és a Tereskéért emlékplakett elismerés  kivételes esetben együttesen is odaítélhető.

(3) A Díszpolgári cím és a TERESKÉÉRT emlékplakett elismerés adományozására az  bekezdésben foglaltakon túl,
a) állampolgárok
b) civil szervezetek  is javaslatot tehetnek.

IV. Az elismerés visszavonása

5. § (1) A díszpolgári cím és a Tereskéért Emlékplakett visszavonható, ha az elismerésben részesített személy, vagy személyek csoportja arra érdemtelenné válik

V. Vegyes rendelkezések

6. § (1) Az elismerésben részesített személyekről, Tereske Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet, és gondoskodik a 2.§. (2) bekezdésben foglalt rendelkezések érvényesüléséről.
(2) Az elismerésekkel kapcsolatban felmerülő költségek fedezetét az éves költségvetésben kell biztosítani.

7. § Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület 3/2005. (II.14.) számú rendelete hatályát veszti.Urbán Pál.
Polgármester

Góg Katalin
 mb.jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. november 21.                                                                                                Góg Katalin               
                                                                                                mb. jegyző


..


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!