nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015 (XI.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-03 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015 (XI.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) E rendelet hatálya az önkormányzatai képviselőkre (a továbbiakban: képviselő) terjed ki.

(2) Az önkormányzati rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre nem terjed ki.

2. §

(1)[1]A képviselő a tisztségéből eredő feladatainak ellátásáért havonta bruttó 25.000.- Forint összegű tiszteletdíjra jogosult.

(2) A képviselő tiszteletdíjáról írásbeli nyilatkozatával mondhat le, amelyet a polgármesterhez kell benyújtani legkésőbb a tárgyhónap utolsó napjáig.

3. §

(1)A tiszteletdíjak számfejtéséről és kifizetéséről a Hivatal tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig gondoskodik.

(2)A tiszteletdíj utalványozására a polgármester jogosult.

4. §

(1) E rendelet rendelkezéseit a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Kelt: 2015. november 11.


Meló Martina                                                 dr. Villant Gréta

polgármester                                                              jegyző[1]

A rendelet szövegét a 11/2015 (XI.13.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2017.02.03-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!