nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-01 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelete
a köztisztasági szabályokról

Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában,  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésének b) pontjában, valamint hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján Tereske község köztisztaságának fenntartása, az ingatlantulajdonosok és az Önkormányzat köztisztasággal kapcsolatos feladatainak meghatározása érdekében – a helyi sajátosságokat figyelembe véve – a következő rendeletet alkotja:

Bevezető rendelkezés

1. §

A rendelet célja az emberi egészségvédelem, a természeti és épített környezet megóvása, a fenntartható fejlődés biztosítása és a környezettudatos magatartás kialakítása a köztisztaság fenntartása szabályainak meghatározásával.

A rendelet hatálya

2.§

A rendelet hatálya kiterjed Tereske Község (továbbiakban: község) közigazgatási területén valamennyi ott lakó vagy tartózkodó természetes személyre, valamint jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, a közterületet bármilyen jogcímen igénybe vevő természetes és egyéb személyekre, továbbá valamennyi ingatlantulajdonosra, Tereske Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) és intézményeire.

Ingatlanok, közterületek tisztán tartása

3.§

(1) A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az önkormányzat egyrészt saját alkalmazottai útján, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével gondoskodik.

 (2) Az Önkormányzat köteles gondoskodni a közterületek rendszeres tisztításáról, portalanításáról, a téli üzemeltetés megszervezéséről (hó eltakarítás, síkosság-mentesítés), a hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szerződéses jogviszonyban álló szolgáltató útján.

(3) Az Önkormányzat a jogszabályokban előírtak alapján gondoskodik a közutak állapotának felülvizsgálatáról és a szükséges javítások elvégzéséről, járdák létesítéséről, az úttest és a járda közötti zöldsávban lévő árkok, csapadékvíz-elvezető rendszerek terv szerinti kialakításáról.

Az ingatlantulajdonos feladatai

4.§

(1) A köztisztaság biztosításának eredményessége érdekében az ingatlantulajdonosok (kezelők, használók) kötelesek gondoskodni:

a) az ingatlan oldalhatárai és a közúti gépjármű közlekedésére szolgáló szilárd burkolatú út vagy földút (eredeti termett talajú vagy ahhoz hasonló anyagú, pl. zúzottkő, kavics, murva, kohósalak stb.) közötti kiépített vagy kiépítetlen területsáv gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyom-mentesítéséről, bokrok nyeséséről, gyep nyírásáról, a hó-eltakarításról és síkosság-mentesítésről – függetlenül a területen biztosított köztisztasági közszolgáltatás mértékétől;

b) az a) pontban meghatározott területen található nyílt árok és annak műtárgyai (kapubejárók átereszei, ingatlanhoz tartozó összefolyók, csapadékvízgyűjtők) takarításáról, növények vágásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról;

c) azon magánutak gondozásáról, karbantartásáról, takarításáról és síkosság-mentesítéséről, amelyek a közforgalom számára nincsenek átadva, de lakóközösségek együtt használják;

d) a beépítetlen telekingatlanok tisztántartásáról, gyom-mentesítéséről, rovar- és rágcsálómentesítéséről;

e) az ingatlanról a járdára, gyalogjáróra, közútra, közterületre kinyúló ágak és bokrok nyeséséről.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek végzésekor fokozottan kell ügyelni arra, hogy az utak, járdák burkolata és az egyéb műtárgyak ne sérüljenek meg, továbbá, hogy a terepszint változatlan maradjon.

(3) A két szomszédos ingatlan közötti területsáv, tisztántartási kötelezettsége a használók között egyenlő arányban oszlik meg.

(4) A közterületen végzett tevékenység során a hulladékot nem szabad a vízelvezető árokba, víznyelőkbe, vagy az úttestre söpörni.

(5)Tilos a csapadékvíz-elvezető, szikkasztó árkok betemetése.

(6) Tilos az ingatlanokon minden olyan lom, hulladék tárolása, mely veszélyezteti az emberi egészséget, szennyezi a környezetet és rontja a rendezett településképet.

5.§

(1) A közterületet, a kapualjakat és átjárókat beszennyezni, ott hulladékot eldobni, szeszes italt fogyasztani tilos.

(2) Tilos a helyiségek és területsávok feltakarításából, felmosásából keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, a csapadékelvezető rendszerbe beleseperni, illetőleg beleönteni, belevezetni.

(3) Tilos közterületen gépjárműveket mosni.

(4) Állatokat, közterületet szennyező módon etetni tilos. Az állat felügyeletét ellátó személy köteles az állat ürülékét a közterületről azonnal eltávolítani.

(5) Az állati erővel vont járművek kizárólag farzsákkal felszerelve közlekedhetnek, a közterület trágyával történő beszennyeződése esetén a hajtó azt köteles azonnal eltávolítani.

(6) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék flóráját és faunáját, levegőjét szennyezi, vagy az élősdiek számára tápot nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni nem szabad. A közterületen lévő elhullott állat elszállításáról az önkormányzat gondoskodik.


6.§

(1) Az ingatlan tulajdonosa téli időszakban, havazást követően az ingatlanát közvetlenül határoló közterületen lévő járdáról a havat, jeget haladéktalanul köteles eltakarítani, a síkosság-mentesítést elvégezni.

(2) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell felhalmozni, hogy az a csapadékvíz elfolyását ne gátolja, illetve oly módon, hogy a gyalogos- és közúti forgalom biztonsága és zavartalansága biztosított legyen.

(3)Tilos az összegyűjtött hó elhelyezése gyalogos közlekedési útvonalon, útkereszteződésben, úttorkolatban, a kapubejáró elé annak szélességében, a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén, a tömegközlekedésre szolgáló jármű és a járda közötti területen, a közüzemi-, szolgáltatási-, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein.

(4) A hó eltakarítás és a jégmentesítés során tilos környezetszennyező anyagokat (pl.konyhasó), darabos, sérülést okozó anyagokat, valamint bomló és szerves anyagokat használni.

(5)A jégmentesítésre homokot, hamut, fűrészport, kőporlisztet kell szóróanyagként használni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra, síkosság-mentesítésre kötelezettnek kell gondoskodnia.

7.§

A kereskedelmi, a vendéglátó ipari, a szolgáltató egységekés elárusítóhelyek üzemeltetőinek kötelezettsége

  1. Az üzletek, vendéglátó ipari egységek, elárusító helyek üzemeltetői, intézmények az általuk közterület-használati engedély alapján akár rendszeresen, akár alkalmanként kizárólagosan használt közterület tisztántartásáról az engedélyes köteles gondoskodni. Ennek során a használat méretének és jellegének megfelelő számú hulladékgyűjtőt kell elhelyezni, és azok tisztántartásáról gondoskodni.
  2. Az utcai árus köteles az árusítás és közvetlen környékét tisztán tartani az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és eltávolításáról gondoskodni.
  3. Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény szerveződje köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a területnek és közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület eredeti állapotban történő visszaadásáról.

8.§

(1) A közterület használata nem ronthatja a településképet, nem veszélyeztetheti az élet- és vagyonbiztonságot, nem akadályozhatja a közlekedést, az intézmények és egyéb létesítmények (pl. kereskedelmi egységek, tűzcsapok, tolózárak, stb.) biztonságos megközelíthetőségét, a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát.

(2) Személygépkocsik és egyéb járművek eladásra való felkínálása közterületen tilos.

(3) Közterületen tilos járművet mosni, olajcserét, vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz.

(4) Közterületen ipari tevékenységet, építési, szerelési, javítási munkákat végezni csak a Polgármester és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szakhatóságok engedélyével, illetve megbízásából lehet.

9.§

Az építtető, kivitelező, közterület-használó felelősségei

(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az ingatlan tulajdonosának és az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.

(2) Építési beruházás esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.

(3)Építésnél, felújításnál, vagy bontásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.

(4)Közterületen építési és egyéb törmelék csak konténerben és legfeljebb 3 napig tárolható, ezután a Polgármester a mulasztó költségére és veszélyére elrendelheti a jogtalanul tárolt anyagok elszállítását.

(5)Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a Polgármester, az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges.

(6) Közterületen építőanyag legfeljebb 3 napig tárolható.

(7) Tilos közúton, útpadkán építési törmeléket, valamint bármilyen egyéb hulladékot elhelyezni.

10.§

Közterületen történő plakát, hirdetmény elhelyezése

(1)Hirdetményt, plakátot felragasztani csak az erre a célra kijelölt helyekre szabad. Az ettől eltérően kihelyezett, továbbá az idejétmúlt hirdetményt az elhelyező (illetve akinek érdekében a kihelyezés történt) köteles eltávolítani.

(2) Tilos az építményeket, kerítéseket, élő fákat, közlekedési- és útbaigazító táblákat bármilyen felirattal megrongálni, felületükön plakátot, hirdetést elhelyezni. A feliratokat, plakátokat, hirdetéseket az, aki azokat elhelyezte, illetve akinek az érdekében kihelyezték, a Polgármester felszólítását követő 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani.

(3)Az engedéllyel kihelyezett hirdetést az elhelyező az engedély időtartamának lejártát követő 24 órán belül köteles eltávolítani, továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni.

11.§

Az avar és zöldhulladékok ártalmatlanítása

(1)A földterület tisztántartása céljából a területen keletkező avar és kerti hulladék a tűzvédelmi előírások betartása mellett elégethető:

 a) Avarégetéshez tüzet rakni csak biztonságos módon, lakó és gazdasági épülettől      kellő távolságra, állandó felügyelet mellett lehet.

b) Tilos égetni ködös, esős, szeles időben, valamint az országosan elrendelt  tűzgyújtási tilalom idején.

 c) Avarégetés során a szükséges óvintézkedéseket meg kell tenni mindennemű katasztrófa megelőzése érdekében, ezért a tűzrakás helyét éghetetlen anyaggal körül kell határolni, és megfelelő védőeszközöket készenlétben kell tartani. Az égetés helyét a tűz kioltásáig felügyelet nélkül hagyni tilos.

d)Avar és kerti hulladék csak száraz állapotban, egyszerre csak kis adagokban,
         folyamatosan adagolva égethető.

 e) Közterületen - az önkormányzat kivételével- égetni tilos.

f) Az avar és kerti hulladék égetéséből keletkező, az égetéssel okozott mindennemű   
            kárért az égetést végző kártérítési felelősséggel tartozik

(2)Az avar és kerti hulladék égetésére egész évben szerdai napokon 9-20 óra között, valamint március 15. és május 31. illetve szeptember 1. és november 30. közötti időszakban szombaton is 9-13 óra között engedélyezett.12.§

Közterület tisztántartásával összefüggő egyéb rendelkezések

Tilos:

13. §

Záró rendelkezések


  1. A rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
Meló Martina                                                                                    Dr. Villant Gréta

polgármester                                                                                              jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!