nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-16 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelete
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete Tereskei Általános Iskolában térfigyelő rendszer létrehozásáról

Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben valamint, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. 5. § (1) b) pontjában foglalt felhatalmazása alapján a Tereskei Általános Iskola (a továbbiakban: Iskola) rendjének, biztonságának, tisztaságának és az ingatlan védelmének biztosítása, a tanulók, az itt dolgozó pedagógusok, a szülők és látogatók biztonságérzetének javítása, a jogsértések és bűnelkövetések visszaszorítása és megelőzése érdekében az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Tereske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Iskola teljes területe  vonatkozásában létrehozza az Iskola Felügyeleti Rendszert (továbbiakban: Rendszer)

 (2) A Rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja az Iskola területén kép- és hangfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.

(3) A Rendszer a Klebelsberg Központ tulajdonát képző műszaki eszközök összessége.

(4) A Rendszer üzemeltetésével a Klebelsberg Központot bízza meg.

2. §

A Rendszer célja:

a) az Iskola általános rendjének, a tisztaságnak a biztosítása, az önkormányzati vagyon megóvása, felügyelete;

b) a bűncselekmények és szabálysértések megelőzésének elősegítése; különösen kábítószer és dohánytermék fogyasztásának és árusításának megakadályozása, testi sértés elkövetésének megelőzése

c) a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, ezáltal az együttműködés erősítése;

d) a tanulók, a pedagógusok, a szülők, a látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása

e) a tárgykörbe tartozó közérdekű adatoknak a nyilvánosságra hozatala, a tömegkommunikációban történő felhasználása, a község lakosainak szakszerű tájékoztatása;

3. §

(1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében adatkezelést és adattovábbítást rendel el a Rendszer keretében.

(2) A Rendszer az Iskolában kép- és hangfelvételt készít, amely kizárólag az adott eljárásban, jogszabály előírásai szerint használható fel.

(3) A személyes adatok kizárólag a 2. §-ban meghatározott célból, jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kerülnek kezelésre. Az adatkezelő biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, továbbá hogy az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes. Csak olyan személyes adat kerül kezelésre, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatok csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kerülnek kezelésre.

4. §

(1) Az adatkezelő a jogszabályban meghatározottak szerint kép- és hangfelvétel rögzítésre jogosult.

 (2) A kép és hangfelvételt, amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy hatósági vagy rendőrségi eljárásban történő felhasználása nincs szükség, azonnal meg kell semmisíteni.

(3) Az adatok a jogszabályban meghatározottak részére a jogszabályban előírt módon továbbíthatók.

5. §

(1) Az érintettek jogai és azok érvényesítése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint történik.

6.§

(1) Rendszer üzemeltetésének és működtetésének költségeit a Klebelsberg Központ biztosítja

7. §

(1) Jelen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.


Tereske, 2016. december 14.

                     Meló Martina                                                                  Dr. Villant Gréta

polgármester                                                                          jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!