nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (VIII.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-01 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (VIII.25.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

Tereske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya Tereske község közigazgatási területén a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 2. §-ban meghatározott kibocsátókra terjed ki.II. Fejezet

Részletes rendelkezések

Díjfizetési kötelezettség


2. § (1) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tarozó szennyvízelvezetést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz.


(2) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért értékeket.


Talajterhelési díj alapja


3. § (1) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában átalány alapján meghatározott vízmennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel.

(2) Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj átalány alapja: 2 m3/fő/hó.

(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójától arra feljogosító szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.


Talajterhelési díj mértéke, mentesség


4. § (1) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1200,- Ft/m3.

(2) Az éves talajterhelési díj mértékét

- az egységdíj (1.200,- Ft/m3)

- a díjfizetési alap (m3)

- a területérzékenységi szorzó (1) szorzata adja.

 (3) Mentes a talajterhelési díj fizetési kötelezettség alól, az aki ingatlanán csak kerti csappal, illetve kúttal rendelkezik.


A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályok


5. § (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvíz elhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.

(2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és megfizetni az önadózás szabályai szerint a tárgyévet követő év március 31. napjáig. A talajterhelési díjat Tereske Község Önkormányzata 11741031-15451691-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell befizetni.

 (3) A bevallást az önkormányzati adóhatóság által a 35/2008.(XII.31.) PM. rendelet 9. számú melléklete alapján rendszeresített – a mentességgel kiegészített - formanyomtatványon kell megtenni, amely e rendelet 1. számú mellékletét képezi.

(4) Ha a gazdálkodó szervezet több telephelyet működtet, bevallásában az adatokat telephelyenként tünteti fel. (A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint mértéke telephelyenként megállapítható.)

(5) A díjfizetési kötelezettségét bevallással bejelentő kibocsátót az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásba veszi.

(6)  A fizetendő díjat a kibocsátó az adóbevallás során maga állapítja meg.

(7) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi  LXXXIX. törvényben és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak az irányadók.

(8) A talajterhelési díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet előírásait kell alkalmazni.


Adatszolgáltatás


6. § A közszolgáltatónak a talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat fogyasztónként a szolgáltatott víz mennyisége, a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyisége, valamint a csatornára való rácsatlakozók köre tekintetében) a tárgyévet követő év február 28-ig kell megküldeni.


III. fejezet

Záró rendelkezések7. § (1) E rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 10/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelet.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
14.9 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!