nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015 (XI.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-11-13 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015 (XI.12.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Tereske Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Mötv. 13.§ (1) bekezdés 3. pontjában és 51. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.


  1. FEJEZET


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. § (1) A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Tereske község közigazgatási területén a közterületek elnevezését, az utcanév- és házszámtábla elhelyezésének a rendjét a település működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Tereske község közigazgatási területére, minden természetes személyre és székhellyel rendelkező jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, egyéb szervezetre és az ingatlan-nyilvántartásban külön helyrajzi számon szereplő ingatlanra, valamint a szabályozási terv által kijelölt területre.

(3) A község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai szerint lehet.


II. FEJEZET


A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK


2. § (1) A község belterületén lévő minden közterületet el kell nevezni. A külterületi utakat és magánutakat el lehet nevezni.

(2) Az utcák, épületek közötti szerviz utakat, gyalogutakat, mezőgazdasági célú területet és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem kell elnevezni.

(3) A magánutakat és a magánutakhoz csatlakozó ingatlanok házszámait az érintett ingatlan vagy ingatlanok tulajdonosainak kérelmére, jelen rendelet szabályai szerint kell elnevezni és megállapítani.


3. § (1) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) Az újonnan létesített közterület nevét a kialakítását követő egy éven belül kell megállapítani.

(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új rész külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.


4. § (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni a község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, sajátosságaira, vagy a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére.

(2) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről, elhelyezkedésről, fogalomról lehet elnevezni.

(3) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet. Ez alól kivételt képeznek a különböző helyrajzi számon lévő, különböző típusú közterületek.

(4) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a személy halálát követő 20 év múltán kerülhet sor.

(5) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket:

a) akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, és személye közmegbecsülésnek örvend, vagy

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ez által személyének emléke megőrzésre méltó, vagy

c) akinek Tereske életében, történetében, kulturális életében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Tereske egészének vagy egy részének fejlődéséhez.


5. § (1) A közterület elnevezése során figyelemmel kell lenni a Mötv 14.§-ában foglaltakra.

(2) A közterület nevét úgy kell meghatározni, hogy az elnevezés rövid, közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.

(3) A személyről történő elnevezés esetén az utcanév előtagjának tartalmaznia kell a személy családi és utónevét.

(4) Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor lehet, ha az elnevezés egy családról történik.

(5) Ha a névadó személy foglakozása, hivatása, vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez az utcanévben is feltüntethető.

(6) Tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről, elhelyezkedésről, fogalomról való elnevezésnél törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid, közérthető legyen, utaljon a település jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi környezetére.

(7) A közterületek nevének megváltoztatására akkor kerülhet sor, ha a közterület neve tartalmi vagy formai ok miatt kiigazításra szorul, az azonos hangzású elnevezések zavart keltőek, a névhasználatban kimutatható változás következett be, a név használata közérdek szempontjából nem megfelelő, az új név adása már nem élő, kiemelkedő személy emlékének megörökítését szolgálja.


6. § A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) polgármester,

b) önkormányzati képviselő,

c) Képviselő-testület bizottsága,

d) a községben bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,

e) a községben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

(2) Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8 napra az önkormányzat hivatalában a hirdetőtáblán és a község honlapján közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket is a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(3) A közterület elnevezéséről a Képviselő-testület határozatban dönt.

(4) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést az önkormányzat hivatalában a hirdetőtáblán és a község honlapján közzé kell tenni.


7. § A közterület elnevezésével kapcsolatos döntésről értesíteni kell az illetékes okmányirodát, földhivatalt, rendőrkapitányságot, postahivatalt, katasztrófa védelmet, mentőállomást, és a közmű-szolgáltatókat.


III. FEJEZET


A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK


8. § (1) A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni.

(2) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi beépítéskor a közbenső házszámot kapják.

(3) Ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik, a házszámot alátöréssel az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni. (pl: 1/A; 1/B; 1/C)

(4) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni. (pl: 1-3. vagy 23-25.)

(5) Adott közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

(6) Amennyiben egy ingatlan több közterülettel, utcával is érintkezik, a házszámot arról a közterületről kell megállapítani, amely felől az ingatlan megközelíthető, amely közterületre az ingatlan homlokzati bejárata esik. 


9. § (1) A közterület házszámozása 1-től kezdődően, növekvő arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve az utca bal oldalán lévő ingatlanok páratlan, a jobb oldalon lévő ingatlanok páros számozást kapnak.

(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.

(3) A földrajzi okokból csak az egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása arab számozással 1-től kezdődően folyamatos.


10. § (1) A házszámadást és azok változásait hivatalból, illetve annak a személynek a kérelmére, akinek ehhez jogos érdeke fűződik, címmegállapítás keretében a jegyző végzi el.

(2) A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl értesíteni kell az illetékes okmányirodát, földhivatalt, rendőrkapitányságot, postahivatalt, katasztrófa védelmet, mentőállomást, és a közmű-szolgáltatókat.

(3) A határozat alapján azok, akik az érintett ingatlanra vonatkozóan lakcímmel rendelkeznek, kötelesek megváltozott lakcímüket 30 napon belül hivatalos okmányaikon átvezettetni, illetve a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni.


11. § Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha:

a) több ingatlan azonos utcanévvel és azonos házszámmal szerepel a hivatalos nyilvántartásban;

b) az ingatlan házszáma nem a kialakult növekvő számsorban található;

c) az ingatlan megosztására kerül sor;

d) az ingatlanok egyesítésére kerül sor.


IV. FEJEZET


NÉVTÁBLÁK ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSE


12. § (1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.

(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség esetén cseréjéről, pótlásáról az önkormányzat gondoskodik.


13. § (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére vagy házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában a tulajdonosának elhelyezni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia.


ZÁRÓ RENDELKEZÉS


14. § (1 ) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 7/2013 (VII. 16.) sz. önkormányzati rendelet

                               Meló Martina                                               dr. Villant Gréta.

                                polgármester                                                         jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!