nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017 (XII.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-08 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017 (XII.7.) önkormányzati rendelete
A partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Tereske Község Önkormányzatának

15/2017. (XII.07.) önkormányzati rendelete

A partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

                                  


Tereske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. tv. 6.§-ban kapott általános felhatalmazás alapján, figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 28.§, 29.§ és 29/A.§-ban foglalt eljárási szabályokra, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása során lefolytatandó partnerségi egyeztetések közös szabályairól az alábbi rendeletet alkotja


A partnerségi egyeztetés


1. § (1) A település fejlesztési koncepció, az integrált település fejlesztési stratégia, a település rendezési eszközök, a településképi arculati kéziköyv és a településképi rendelet készítése, módosítása  során, a Korm.r. 9. mellékletében felsorolt államigazgatási szerveken túl, a készülő dokumentumok munkaközi egyeztetésébe, véleményezési eljárásába

a) a község lakosságát,

b) a szomszédos önkormányzatokat,

c) a megyei önkormányzatot,

d) a helyi civil szervezeteket,

(mint érintett partnereket kell bevonni.


(2) Amennyiben a településfejlesztési, településrendezési, illetve településképi dokumentum és normatív rendelet csupán a község egy meghatározott részére készül, az (1) bekezdés a), b), és d) pontjaiban felsorolt partnerek közül az eljárásba a tervezett intézkedés hatásterületével érintett partnerek bevonása kötelező. A hatásterület megállapítása a Főépítész feladata és felelőssége.

A partnerek tájékoztatásának módja, és eszközei


2. § (1) Az 1.§ (1) bekezdésének b) és c) pontjában felsorolt partnereket elektronikus, vagy papír alapú levél útján kell tájékoztatni, illetve az egyeztetés és véleményezés során az egyeztetésre, véleményezésre szánt dokumentumok egy példányának elektronikus adathordozón (pl.: dvd lemez) történő megküldésével.


(2) Az 1.§ (1) bekezdésének a) és d) pontjában felsorolt partnereket a helyi média (honlap, helyi újság, kábel tv, stb.) felületein elhelyezett hirdetmények útján, településen kívüli székhellyel rendelkező partnereket elektronikus, vagy papír alapú levél útján kell tájékoztatni, az egyeztetésre, véleményezésre szánt dokumentumok elérhetőségének, személyes megtekintése lehetőségének, illetve elektronikus tárhelyről történő letölthetőségének biztosításával.


(3) Mineden esetben biztosítani kell a hirdetmény elérhetőségét az önkormányzat hirdetőtábláján papír hordozón, illetve az egyeztetési dokumentumok személyes megtekinthetőségét a hivatalban, az elektronikus kapcsolattal nem rendelkező érintettek részére.


A partnerek által adott javaslatok, vélemények fogadásának módja és határideje,

az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módja, továbbá nyilvántartásának rendje


3. § (1) Az önkormányzat hivatalában gondoskodni kell arról, hogy a partnerek által adott javaslatok, vélemények papír alapon, és elektronikus formában is fogadhatóak legyenek. Az elektronikus felületen érkezett észrevételeket egy példányban kinyomtatva, a megalapozó háttéranyagok irattári példányai között meg kell őrizni.


(2) A hirdetményben, egyeztetésre, véleményezésre való felhívásban a készülő település-fejlesztési, településrendezési dokumentum jellegétől függően megfelelő hosszúságú, általában 21, de legalább 15 napos határidőt kell megjelölni a reflexiók beérkezésére.


(3) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész csoportosítja és a további felhasználás végett rövid összefoglalót készít külön az elfogadásra, és külön a visszautasításra vonatkozó javaslatával, melyet a megalapozó háttéranyagok között meg kell őrizni.


(4) A főépítészi javaslat alapján az önkormányzat ügyrendje szerint dönt a partnerségi vélemények, javaslatok elfogadásáról, vagy elutasításáról.


(5) A partnerektől beérkezett dokumentumokat az ömkormányzati hivatal kiépített elektronikus ügyiratkezelési rendszerében kell nyilvántartani.


Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és

településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések


4. § Az elfogadott településfejlesztési koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet teljes anyagát - a megalapozó háttéranyagok kivételével - a község honlapjára PDF formátumban, bárki által szabadon megtekinthető és letölthető módon fel kell tölteni, legkésőbb a jóváhagyó rendelet hatályba lépését követő 30. napig.


Záró rendelkezés


5. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő településfejlesztési, településrendezési ügyekben is értelemszerűen alkalmazni kell.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!