nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2011-05-18 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (V.18.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

Szerkesztés...

Tereske Községi Önkormányzat Képviselő testületének


6/2011. (V.18.) rendelet

az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-ában, valamint a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdésének g.) pontjában kapott felhatalmazás alapján Tereske Község Képviselő-testülete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről – a helyi körülmények megfelelő szabályozása érdekében – rendeletet alkot. Ebben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ) rendelkezéseivel összhangban a következőket rendeli el:1. §

A rendelet célja és hatálya


(1) A rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó olyan szabályok megállapítása, melyek adott körülmények között a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítják.


(2) A rendelet hatálya Tereske Község közigazgatási területére terjed ki.


(3) A rendelet hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed.2. §

A rendelet alkalmazása szempontjából:(1) Avar és kerti hulladék: falomb, lekaszált fűfélék, nyesedék, egyéb növényi maradványok (továbbiakban kerti hulladék)


(2) Hasznosítása: kerti hulladék komposztálása.


(3) Tároló edény: hulladékgyűjtő tartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák.3.§


Az egészséges kórokozóktól és kártevőktől mentes kerti hulladékot elsősorban hasznosítani szükséges.


4.§


(1) Az ingatlanon keletkező nagyobb mennyiségű kerti hulladék szabályos kezelése az ingatlantulajdonos feladata.


(2) A háztartási hulladék szállításba be nem kapcsolt területeken a kerti hulladék kezeléséről a tulajdonos, illetve a használó köteles gond0oskodni5. §

Az égetés szabályai


(1) A kerti hulladékok égetése egész évben szerdai napokon 9-20 óra között, valamint március 15. és május 31. illetve szeptember 1. és november 30. közötti időszakban szombaton is 9-13 óra között engedélyezett. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés végezhető.


(2) Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.


(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (továbbiakban együtt: tulajdonos) az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről (pl.: oltóvíz, homok, stb.)


(4) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.


(5) A tulajdonos egyszerre nagyobb mennyiségű avar- és kerti hulladék elégetési szándéka esetén a szomszédokat tájékoztatni köteles az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy alkalommal maximum 4 óráig tarthat.


(6) Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1) bekezdésben engedélyezett időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben illetőleg erős szél esetén.


(7) A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű hulladék nem égethető.


(8) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.


6. §


(1) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos, kivéve a jegyző engedélyével.


(2) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.


(3) Lábon állónövényzet, tarló égetése tilos.


(4) Védett természeti területen avar égetése tilos, indokolt esetben csak a jegyző engedélyével végezhető.


7. §


Aki az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó szabályokat megszegi, szabálysértést követ el és maximum 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.


8. §


Záró rendelkezés


Az önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről az SZMSZ-ben szabályozott módon a jegyző gondoskodik.

 Urbán Pál                                                                                          Góg Katalin

 polgármester                                                                                     mb. jegyző


A rendelet kihirdetve: 2011. május 18.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!