nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (IV.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-26 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (IV.25.) önkormányzati rendelete
a temetőről és a temetkezésről

Tereske Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40.§ (3) és 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.


1.Általános rendelkezések


  1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Tereske 94. helyrajzi szám alatt lévő, 1 ha 4685 négyzetméter nagyságú    -  a Tereske Községi Önkormányzat tulajdonát képező, az Önkormányzat által üzemeltetett köztemetőre és a köztemetőben lévő ravatalozóra, valamint az ott végzett temetkezési tevékenységekre és temetkezési szolgáltatásokra.

 (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemető tulajdonosára, a köztemetőben temetkezési szolgáltatást végzőkre, illetve mindazokra a természetes és jogi személyekre, akiket a köztemetőben végzett tevékenységük, vagy a köztemető használata, a szolgáltatások igénybevétele során jogok illetnek, vagy kötelezettségek terhelnek.

(3) A temetőben a temetés hagyományos módon koporsóban, sírboltban (kripta), vagy hamvasztás esetén urnába helyezett hamvak eltemetése útján lehet.

(4)A temetőben egyházi, valamint polgári szertartással történő temetés egyaránt lebonyolítható.


2. §


A köztemető fenntartásáról, üzemeltetéséről Tereske Község Önkormányzata (a továbbiakban: Üzemeltető) gondoskodik.


2.A kegyeletgyakorlás rendje és a temetési helyek gondozásának szabályai


3. §


(1)  A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, a temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól vagy magatartástól.

(2) A megváltott temetési helyek gondozásáról, fenntartásáról a temetési hely fölött rendelkező köteles gondoskodni.

(3) A temetési helyek nem forgalomképesek. A rendelkezési jogról lemondani csak az önkormányzat javára lehet.

(4) Minden látogató kötelessége a temetőnek, valamint a környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése.3. Temetői rend


4. §


 (1) A köztemető reggel 06:00 óra és este 22:00 óra közti időszakban folyamatosan látogatható.

(2) A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, valamint a temető rendjét megzavaró, illetve az emlékezést sértő tárgyak és növények eltávolítására az Üzemeltető jogosult.

(3) A köztemető fenntartására és üzemeltetésére az önkormányzat gazdálkodó szervezettel kegyeleti közszolgálati szerződést nem köt.

(4)A temetkezési szolgáltatások ellátása a község területén - a szolgáltatást megbízásától függően - vállalkozói feladatkörbe tartozik.

(5)A temetkezési szolgáltatások körébe tartozik különösen a temetések lebonyolítása, a temetéshez szükséges kellékek, cikkek értékesítése, eszközök kölcsönzése, a helyi és a távolsági halott szállítás lebonyolítása.

(6) Temetkezés lebonyolításához Tereske településen rendszeresen szolgáltatás végző vállalkozóknak főbejárati kapu és ravatalozói ajtó nyitásához kulcsot biztosít az önkormányzat. Igény esetén a hozzátartozók a Polgármesteri Hivatalban vehetik át a kulcsot, melyet a temetés után következő nap reggel 09,00 óráig kötelesek visszaszolgáltatni.

 (7) Tilos

a) a temetési helyen, vagy körülötte a gondozáshoz használatos szerszámok és eszközök tárolása,

b) a temetési helyek környékét felásni, a temetőterületéről a talajt (földet) elhordani vagy sírfeltöltésre használni.

(8) A temetési helyek gondozása során biztosítani kell, hogy a tevékenység mások kegyeleti érzéseit ne sértse, mások sírgondozási tevékenységét, közlekedését ne akadályozza, temetés alatt a szertartást ne zavarja. 


(9) A sírok gondozását körültekintően, kellőgondossággal kell végezni, hogy más sírhelyeket ne rongáljon, ne szennyezzen be.

(10) A temetési helyeken kívüli területekre az önkormányzat vagy az általa megbízott személy vagy szervezet ültethet növényt.

(11) A temető területére kizárólag az alábbi gépjárművek hajthatnak be:

a) a temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó járművek,

b) a mozgásukban korlátozott személyeket szállító járművek,

c) azon látogatók járművei, akik sírgondozáshoz szükséges nagyméretű eszközöket, anyagokat szállítanak.

5. §

(1)  A temetőben 10 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhat.

(2) A temetőbe a vakvezető kutya kivételével állatot bevinni tilos.

(3) A temetőből virágot, vagy sírokra ültetett növényeket kivinni nem lehet. A temetőből sírkövet, fejfát, síremléket, vagy ezek egy részét kivinni csak az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet.

(4) A köztemetőben szemetet csak a kihelyezett konténerben lehet elhelyezni. Kő, beton továbbá egyéb nem kommunális hulladék elhelyezése tilos.

6. §

(1) A temetési helyek gondozása során körültekintő gondossággal, valamint az alábbiak figyelembe vételével kell eljárni:

a)         ne sértse mások kegyeleti érzéseit;

b)         mások sírgondozási tevékenységét ne akadályozza;

c)         az utakon való közlekedést ne akadályozza;

d)        búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást;

7. §

(1)A temetkezési hely műszaki állapotának nagymértékű megromlása esetén a helyreállítás a rendelkezni jogosult kötelezettsége. Ezen kötelezettség elmulasztásakor az Üzemeltető a kötelezettet felszólíthatja a helyreállításra, majd veszélyelhárítás végett elrendelheti a síremlék, eltávolítását.

(2) Az építéskor keletkezett hulladékot, törmeléket a keletkezéstől számított 3 napon belül az építőnek el kell szállítania. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, az elszállításról a felszólítást követő 1 munkanapon belül az Üzemeltető a kötelezett terhére és veszélyére gondoskodik.


4. A temetési helyek gazdálkodásának szabályai és a temetkezés rendje


8. §


(1) Az eltemettetőnek temetési hely megváltási díjat kell fizetni az önkormányzat részére, mely az önkormányzat bevétele.

(2) Temetni vagy sírboltot építeni csak a kijelölt területen szabad.


(3) Az elhunyt hozzátartozója köteles a sírhely kialakítása érdekében minden esetben Tereske Polgármesteri Hivatalban annak pontos helyéről egyeztetni.


(4) Csak olyan helyen alakítható ki új sírhely, amely engedélyezésre került.


(4)       Temetkezésre használt helyek:

-egyes sírhelyek,

-kettős sírhelyek,

-közös (sírok) sírhelyek,

-egyes urna sírhely,

-kettes vagy több közös urna sírhely


(5)A temetési hely megváltási (újraváltási) díját az 1. melléklet tartalmazza.

(6) A ravatalozó használata díjmentes. Az eltemettető a temetést követően köteles a ravatalozót kitakarítani és fertőtleníteni.

(7) A temetőben a műkőkészítő vállalkozók által végzett síremlék elhelyezés, illetve felújítása munka során igénybe vett elektromos áram díját egységesen 3000 Ft/alkalom összegben kerül megállapításra.


(8) A díjakat minden esetben a temetést, sírkő felújítást az építés megkezdését megelőzően kell Tereske Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetni.


5. A sírhelyek, sírboltok méretezése


9. §


(1) A sírhelyek méretezése:

a) egyszemélyes sír hossza 210 cm, szélessége 90 cm, mélysége 240 cm,

b) kettős sírhely hossza 210 cm, szélessége 190 cm, mélysége 240 cm,

c) rátemetéses sír hossza egyszemélyes 210 cm, szélessége 90 cm, mélysége 180 cm.

d) rátemetéses sír hossza kétszemélyes 210 cm, szélessége 190 cm, mélysége 180 cm.

(2) A koporsósírbolt belső méretei: hosszúsága 280 cm, szélessége koporsónként 190 cm, mélysége 190 cm.

(3) A sírok egymástól lévő távolsága 90 cm. A sorok közötti távolságnak 0,60-1,0 méternek kell lenni. A sírhelytáblák között legalább 2 m-es utat kell hagyni.


6. Sírhelyek megváltása és újraváltása


10. §


(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama az alábbi:

a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,

c) urna sírhelybe történő elhelyezés 25 év

d) sírbolt esetén 80 év,

e) urnasírbolt esetén 40 év,

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (1) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejárta után meghosszabbítható (újraváltható), kivéve, ha a temető, vagy a sírtábla lezárásra, átrendezésre kerül.


11. §


Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni.


7. A köztemető üzemeltetése, a kegyeleti közszolgáltatás


12. §


A nyilvántartó könyv és a sírbolt könyv vezetéséről és megőrzéséről, a temetési helyek megváltási és újraváltási díjának beszedéséről a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Tereskei Kirendeltsége gondoskodik.


8. A temetkezési szolgáltatások, vállalkozói tevékenységek feltételei


13. §


(1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban előírt engedéllyel rendelkező vállalkozók végezhetnek. A temetkezési szolgáltatók kötelesek a szertartások és búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat.

(2) A temetkezési szolgáltatók a temető létesítményeit külön megállapodás szerint vehetik igénybe.

14. §

A temető területén szolgáltatást nyújtó vállalkozók a tevékenységük során keletkező hulladékot saját telephelyükre vagy hulladék-gyűjtőhelyre kötelesek elszállítani.


9. Záró rendelkezések


15. §


(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 7/2011 (VI.27.) rendelet.


Kelt: Tereske, 2015. április 24.


Meló Martina


Dr. Villant Gréta

polgármester


jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.sz. melléklet
231.75 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!