nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (XI.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-02 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (XI.22.) önkormányzati rendelete
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1.§

(1) E rendelet hatálya Tereske Község közigazgatási területére terjed ki, minden 14. életévét betöltött természetes személyre, valamint jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki Tereske Község közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások valamelyikét elköveti.

(2) E rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősíti, vagy más módon szankcionál.

(3) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartásnak minősül minden olyan magatartás, melyet Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település közbiztonsága, közrendje és köztisztasága (továbbiakban: közösségellenes magatartások) érdekében e rendeletében annak minősít.


2. Értelmező rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:

1.  Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§. 13. pontja szerinti terület.

2.  Közszolgáltató: a Képviselő-testület által az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére feljogosított szolgáltató szervezet.

3.  Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában – vagy ha birtokosa a tulajdonos személyétől eltér –, birtokában/használatában az ingatlan van.

4.  Zöldterület (e rendelet alkalmazása során): állandó növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést, vagy díszítő funkciót biztosít, továbbá a növényzet nélküli földes, murvás, stb. közterület, ami a fenti funkciónak tesz eleget, de arról a korábbi növényzetet károsító hatások már kipusztították.

5.  Szeszes ital: a kereskedelemről szóló mindenkor hatályos jogszabály szerinti italok.


II. Eljárási rendelkezések

3. Közigazgatási bírság és helyszíni bírság

3. §

 (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben 50.000,- forintig terjedő helyszíni bírság, illetve magánszemély esetében 200.000,- forintig terjedő, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében 400.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

(2) Ha helyszíni intézkedés során a közösségellenes magatartást megszegő a jogsértést teljes egészében elismeri, vele szemben 10.000,- forintig terjedő helyszíni bírság kiszabásának van helye.

4. Eljáró hatóság és eljárási szabályok

4. §

(1) A közösségellenes magatartás miatt indult eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(2) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjére (a továbbiakban: jegyző) ruházza át.

(3) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a közösségellenes magatartás súlyát, természetes személy esetén a magatartás megszegőjének szociális és jövedelmi körülményeit. A jegyző a közigazgatási bírság kiszabásakor köteles tisztázni ezeket a körülményeket.

5. A közigazgatási bírság és a helyszíni bírság megfizetése

5.§

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt Tereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének átruházott hatáskörében eljárva a Jegyző folytatja le a közigazgatási eljárást, és szabja ki a közigazgatási bírságot.

(2) A másodfokú hatóság Tereske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

6. §

 (1) Fiatalkorúval szemben nem lehet helyszíni bírságot kiszabni. Közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a fiatalkorú önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy önként vállalja a bírság megfizetését.

(2) A közösségellenes magatartás miatt kiszabott közigazgatási bírságot – az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül – a határozathoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson, vagy banki átutalással Tereske Község Önkormányzat 11741031-15451691. számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.

(3) A közösségellenes magatartás miatt kiszabott helyszíni bírságot a bírság kiszabását követő 15 napon belül készpénz átutalási megbízáson, vagy banki átutalással Tereske Község Önkormányzat 11741031-15451691 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.

III. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályai 

6.A közterületek rendjének megsértése

7. §

 (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki az engedély nélkül megvalósítható igénybevétel eseteit kivéve a közterületet engedély nélkül, illetve az engedélytől eltérő mértékben vagy módon használja, így különösen ha

a) őstermelőként a közterületen az engedélyezett módtól eltérően, vagy az engedélyezett termékkörtől eltérő terméket árusít,

b) a közterületen a közvetlen szállítási előkészület esetét kivéve göngyöleget tárol,

c) az építőanyagot, építéshez szükséges szerkezetet, valamint bontásból, felújításból származó anyagot, építési törmeléket, ilyen hulladék anyagot a közterület használatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott időn túl engedély nélkül közterületen tárol,

d) az igénybevett közterületek burkolatán engedély nélkül betont, habarcsot kever, ragasztóanyagot melegít, vagy tevékenységéhez a közterületet az építési, közterület-foglalási engedélyben foglaltaktól eltérő egyéb módon használja,

e) 22.00 óra és 06.00 óra között 3,5 tonna összsúlyt meghaladó járművet, pótkocsit, félpótkocsit, vontatót, nyerges vontatót, lassú járművet és mezőgazdasági vontatót, illetve ezek munkaeszközét közterületen engedély nélkül tárolja,

f) közterületen a - KRESZ-ben meghatározott hibaelhárítás kivételével- járművet javít, átalakít,

g) a közparkokat, köztárgyak környezetében lévő díszburkolatokat, zöldterületeket, sétányokat, játszótereket rendeltetéstől eltérő módon vagy céllal használ,

h) emlékművön, utcabútorzaton, egyéb berendezési tárgyon kárt okoz,

i) közterületi névtáblát, házszámtáblát, szöveges ismertető táblát vagy emléktáblát beszennyez, eltakar, jogosulatlanul kihelyez, vagy leszerel.

j) üzemképtelen járművet a közterületen engedély nélkül tárol,

k) közterületen engedély, vagy bejelentés nélkül adományt gyűjt, üzleti célú kérdőívezést, közvélemény-kutatást végez,

l) közterületen engedélyezett rendezvények, vásárok területének kivételével szeszesitalt fogyaszt,

m) a közterületen engedély nélkül egyéb dolgot árusít,

 (2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

a) hirdetményt, hirdető berendezést, plakátot tiltott helyen helyez el,

b) az elavult vagy szükségtelenné vált hirdetést a közterületről nem távolítja el,

 (3) Az engedély nélkül kihelyezett, vagy elavult, szükségtelenné vált plakátot, hirdetést, hirdetményt, hirdető berendezést, reklámtáblát, egyéb szóróanyagot (továbbiakban: reklám) az köteles eltávolítani, aki a reklámot kihelyezte. Amennyiben ezen személy nem állapítható meg, úgy a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjének azt kell tekinteni, akinek érdekében a reklám elhelyezésre került.

(4) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően utat, járdát,kapubejárót elzár, az úton, az alatt, vagy a felett építményt, vagy más létesítményt, illetőleg ezekhez csatlakozást létesít,

b) utat engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően felbont, vagy elfoglal,

c) az út árkába, vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza, vagy az árkot (átereszt) szennyezi,

d) az úton elhelyezett útfenntartási anyagra szükségtelenül ráhajt, vagy azt szétszórja,

e) az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettségét megszegi,

f) az utat vagy az út műtárgyát megrongálja,utat sárral, motorolajjal beszennyezi és azt nem takarítja le.7. A köztisztaságra vonatkozó előírások megsértése

8. §

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) ingatlantulajdonosként az ingatlan előtti járda (ennek hiányában 1 méter széles sáv), a járda melletti (zöld) sáv úttestig terjedő területének, a nyílt ároknak és ennek műtárgyainak tisztántartásáról, gondozásáról, gyommentesítéséről–különös tekintettel a pollenallergiát okozó növényekre- nem gondoskodik,

b) ingatlantulajdonosként a települési hulladéknak a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerinti összegyűjtéséről, elhelyezéséről és elszállításáról nem gondoskodik,

c) kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató egység, valamint intézmény üzemeltetőjeként az ingatlan előtti járda (ennek hiányában 1 méter széles sáv) takarításáról nem gondoskodik,

d) ingatlantulajdonosként, vagy kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató egység, valamint intézmény üzemeltetőjeként az ingatlan előtti járda (ennek hiányában 1 méter széles sáv) hó eltakarításáról és síkosság-mentesítéséről nem gondoskodik,

e) belterületi közterületen – a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével – a síkosság-mentesítésre olyan anyagot használ, amely a közterületen, vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növények egészségét veszélyezteti,

f) utcai árusként a kijelölt terület és 1 méter széles környezetének tisztántartásáról, a keletkezett hulladék gyűjtéséről nem gondoskodik,

g) ingatlantulajdonosként a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem veszi igénybe, illetve a települési hulladékot  nem a közszolgáltatónak adja át,

h) a közszolgáltató elkülönített hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőeszközéből hulladékot vesz ki, illetve lomtalanítás során kihelyezett hulladékban guberál,

i)  aki  a szennyvizet közterületre, csapadék levezető árokba, vízi létesítménybe, felszíni, vagy felszín alatti vízbe más ingatlanára engedi,vezeti.

j) külterületen illegálisan szemetet, építési törmeléket lerak.

8. Kereskedelmi és vendéglátási tevékenység

9. §


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a kereskedelmi és vendéglátási tevékenység körében, aki:

a) közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon alkalmi és mozgóárusítást, jogosulatlan kereskedelmi tevékenységet végez;

b) az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjével kapcsolatos előírásokat és kötelezettségeket megszegi;

     c)közterületen nem árusítható terméket értékesít, közterületen állatot forgalmaz,

d) közterületen zajkeltésre alkalmas hangosító berendezést elhelyez és működtet, vagy közterületen olyan helyhez kötött hangosító berendezést üzemeltet, amely nincs összefüggésben jogszerűen folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységgel - az engedélyezett közterületi rendezvény keretében történő zeneszolgáltatás kivételével - és amely indokolatlanul zavarja mások nyugalmát.

9. Az avar és kerti hulladékok égetésével kapcsolatos magatartások

10.§

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

(1)  avart és kerti hulladékot a település hulladékgazdálkodásáról és a köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendeletben engedélyezett időszakon túl, az engedélyezett időtartamtól eltérően éget,

(2) nyílt és zárt téren, továbbá bármilyen berendezésben veszélyesnek minősülő műanyag, gumi, fáradt olaj, vegyszeres és festékes göngyöleg, gyógyszermaradványok, szárazelem   hulladékot, vagy égetése során veszélyessé minősülő anyagot éget. 

10. Állattartás szabályainak megsértése

11. §

(1)A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

a) közterületen állatot tart, legeltet, vagy az ingatlanról felügyelet nélkül kienged,

b) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart,

c) az állatok elhelyezésére szolgáló és tartásukkal kapcsolatos épületek és építmények létesítésével összefüggő előírásokat nem tartja be, az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát nem biztosítja, azt nem takarítja, fertőtleníti, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen nem gondoskodik és az állattartás során a közegészségügyi, állat egészségügyi és környezetvédelmi, természetvédelmi ide vonatkozó jogszabály rendelkezéseit nem tartja be;

d) az ebet üzlet előtt szájkosár nélkül kiköt,

e) ebet – vakvezető, mozgáskorlátozottat segítő kutya, rendőrségi és jelzőkutya kivételével – élelmiszer-elárusító üzletbe, játszótérre, vendéglátó egységbe, , kulturális, oktatási, szociális és egészségügyi, intézménybe, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, közpark területére, sportpályára, engedély nélkül bevisz, illetve beenged,

f) állat tulajdonosaként vagy felügyeletét ellátó személyként az állat által okozott szennyeződést közterületen, lakóházak közös használatú helyiségeiben, udvarán, közforgalmú közlekedési eszközön nem távolítja el.

g) állat tulajdonosaként vagy felügyelete ellátó személyként az állat által más tulajdonában okozott kárt nem téríti meg.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) a község belterületén, továbbá pihenés és üdülés céljából szolgáló területen telkenként 5 ebnél több ebet tart, kivéve vakvezető, jelző ebek.

b)a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló eb más tulajdonában lévő magánterületre való átjutását lehetővé teszi,

c)aki nem gondoskodik az állatok tartására szolgáló helyiség rendszeres takarításáról és fertőtlenítéséről, az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok és rágcsáló rendszeres irtásáról,

d)aki zárt rendszerű állattartás esetén nem gondoskodik a trágyalé zárt szivárgásmentes gyűjtéséről.

11. Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevétele

12. §

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

    a)1

b) a települési szilárd hulladékot nem szabványos gyűjtőedényben, vagy nem a szolgáltató által rendszeresített zsákban helyezi ki elszállításra,

c) a rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe veszélyes hulladékot, építési-bontási törmeléket, termőföldet, szennyezetlen talajt, kőtörmeléket helyez el,

d) a gyűjtőedényben a dolgozók testi épségét, a szállító eszközök műszaki állapotát veszélyeztető anyagot vagy folyékony hulladékot helyez el, 

e)2

f) a települési szilárd hulladék tulajdonosa a hulladékot a szelektív hulladékgyűjtő szigeten a felirattól eltérően helyezi el,

g)3

h) a szelektív gyűjtés céljára kihelyezett gyűjtőedényben más hulladékot helyez el.

12. Zaj- és rezgésvédelem megsértése

13. §

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el,

(1) aki a mindenkor hatályos,a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabályban meghatározott határérték feletti zajjal járó építési, bontási vagy egyéb tevékenységet munkanapon 20.00 óra és 7.00 óra, szombaton 20.00 óra és vasárnap 8.00 óra között, vasárnap és ünnepnap végez,

(2) az a természetes, vagy jogi személy, aki családi, vagy egyéb magánrendezvényt – ide értve a céges rendezvényt is - olyan módon tart meg, hogy az a környezetében élők nyugalmát határérték feletti hanghatással megzavarja, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(3) Az (2) bekezdés szerinti határérték feletti hanghatással történő nyugalom megzavarása abban az esetben valósul meg, ha a rendezvény a mindenkor hatályos,a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jog szabályban meghatározott határérték feletti zajjal jár.

(4) A jegyző indokolt esetben, a körülmények teljes körű figyelembe vételével, a rendezvény szervezőjének kérelmére engedélyt adhat a (2) bekezdésben meghatározott határérték feletti hanghatással járó rendezvény megtartására. Az engedély a kérelemben megjelölt időpontig, de maximum a rendezvény napjának 24 órájáig szólhat.

(5) A kérelmet a rendezvény időpontját megelőzően legalább 15 nappal kell benyújtani írásban, a Polgármesteri Hivatalban.

(6) A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmazni:

a) a rendezvény tervezett időpontját (nap, órától-nap, óráig);

b) a rendezvény pontos helyszínét;

c) a rendezvény tervezett létszámát;

d) a rendezvény jellegét és a rendezvényen alkalmazni tervezett szórakoztató elemeket.

(7) A rendezvény engedélyezéséről a jegyző egyszerűsített határozattal dönt, a hiánytalan kérelem beérkezését követő 3 napon belül. A határozat egy példányát a jegyző a helyi rendőri szerv részére megküldi, valamint a rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlannal szomszédos ingatlanok lakóit az engedély kiadásáról tájékoztatja.

(8) Amennyiben az e rendelet alapján engedélyköteles rendezvényt engedély nélkül tartanak meg, vagy az engedélyezett rendezvényt az engedélyben meghatározott időn túl határérték feletti hanghatással tovább tartják, úgy a jegyző, vagy a rendfenntartó szervek a rendezvény folytatását azonnali hatállyal megtilthatják, és e rendelet alapján bírság kiszabására kerülhet sor.

(9) Az e §-ban foglalt szabályozást nem kell alkalmazni a településen megtartandó lakodalmak esetében.

13. Házszámtáblákra vonatkozó szabályok megsértése

14. §

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlantulajdonos, ha házszámtábla beszerzéséről, közterületről jól látható módon történő kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik. 

14. A temető rendjének megsértése

15. §

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) a temető csendjét zavarja, a temető szabályzatában foglaltakat egyéb módon megszegi,

b) a temetőben szemetel, vagy a szemetet nem a kijelölt helyen helyezi el,

c) egyéb, a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglalt rendelkezéseket megszegi.

15. A növények telepítésével összefüggő szabályok megsértése

16.§

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

(1) az ingatlan kerten belül eső részén nem tartja be az alábbi, legkisebb telepítési, ültetési távolságot az ingatlan határától számítva:

      a) nyírt sövény, valamint 1 métert meg nem haladó magasságúra növő cserje, bokor és  
           fenyőféle esetén legalább 0,5 méter;

      b) 1 métert meghaladó, de 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs-és egyéb fa,cserje,

           bokor, esetében legalább 2 méter,


      c) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs-és egyéb fa, cserje, bokor esetében legalább 3

           méter,

(2) kúszó-kapaszkodó cserjét nem saját tulajdonú, kerítésre futtatja fel;

(3) az ingatlanról a szomszédos telekre átnyúló ágak, gallyak levágásáról nem gondoskodik.


16. Az önkormányzat jelképeinek használatára vonatkozó szabályok megsértése

17.§

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el,  aki a község címerét, zászlaját engedély nélkül előállítja, a község címerét, zászlaját, nevét engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő, illetve a község közösségét sértő módon felhasználja.


III. FEJEZET

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet 2016. december 01. napján lép hatályba.

        (2) E rendeletben foglalt szabályokat a hatálybalépést követően elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások esetén kell alkalmazni.


1 Hatályon kívül helyezte: Tereske Község Önkormányzata Képveslő-testületének 5/2019. (V.2.) önkormányzati rendelete

2 Hatályon kívül helyezte: Tereske Község Önkormányzata Képveslő-testületének 5/2019. (V.2.) önkormányzati rendelete

3 Hatályon kívül helyezte: Tereske Község Önkormányzata Képveslő-testületének 5/2019. (V.2.) önkormányzati rendelete
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!