nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (X.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-10-25 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (X.24.) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Tereske község közigazgatási területére.

(2) E rendelet személyi hatálya Tereske község közigazgatási területén életvitel szerűen élő, a Szt. 3.§ (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.


2. § (1) E rendelet célja, hogy az önkormányzat által biztosított szociális tűzifa támogatási ellátás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről, ellenőrzéséről és igénybevételük céljáról.

(2) A szociális tűzifa támogatásnál felhasználható tűzifa keret:

a) A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítőtámogatás nyújtásáról szóló 1152/2018. (III.27.) Kormány határozatban biztosított 25 m3, továbbá

b) Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú mellékletének I. 9. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás keretében a Belügyminiszter által meghatározott 110 m3 keménylombos tűzifa.


3.  § A szociális ellátás iránti kérelmet a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Tereskei Kirendeltségénél (2652 Tereske, Kossuth út 96.) lehet benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványon. A kérelmező köteles jövedelemigazolásokat, mellékleteket a kérelméhez csatolni.


4. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete szociális célú tűzifa támogatást nyújthat, tűzifa formájában (természetben) annak a Tereske község közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosának, bérlőjének, vagy albérlőjének a lakóház téli fűtésével kapcsolatos kiadásai viseléséhez, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

a) A kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,-Ft)

b) egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj összegének 300%-át (85. 500.-Ft)

c) téli fűtését tűzifával oldja meg,

d) egyedi méltányosság alapján az a szociálisan rászorult személy, aki a téli tűzifa szükségletéről önállóan gondoskodni nem tud

e) Tereske településen állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik, és életvitel szerűen Tereskén tartózkodik.

(2) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.

(3) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legfeljebb 2 m3 háztartásonként.


(4) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.


5. § E rendeletben meghatározott szociális célú tűzifa támogatási ellátásról Tereske Község Önkormányzat képviselő-testülete dönt.


6. § (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból származó, illetve őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.


(2) A jövedelmi viszonyok igazolására szolgáló iratok különösen:

a) rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás folyósításának igazolószelvénye, illetőleg megállapító határozata,

b) jövedelemmel rendelkező személyek esetében:

- foglalkoztatottaknál a munkáltató által kiállított hivatalos kereseti igazolás,

- egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet megelőző év személyi jövedelem adójának mértékéről szóló adóhatósági igazolás, valamint a tárgyévre vonatkozó időszak

c) alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv

      másolata, ennek hiányában a tevékenységet végző által adott nyilatkozat.


7. § (1) A jogosultság megállapításánál előnyt élvez:

a) gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy három, vagy több gyermekes család

b) egyedülálló nyugdíjas vagy időskorúak járadékában részesül

c) a családban tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos családtag él, vagy

d) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására- lakásfenntartási támogatásra jogosult személy.


2) A támogatás iránti igényeket 2018.december 07. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.


8. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet 2019. április 15. napján hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. mellék
348.66 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!