nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (XI.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2011-01-01 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (XI.8.) önkormányzati rendelete
a helyi környezet védelméről

Tereske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2004 (XI. 08.) rendelete
a helyi környezet védelméről

(Egységes szerkezetben)*

Tereske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján község környezeti állapotának, - lehetőségeinek figyelembe vételével – az itt élő lakosok, a környezeti és természeti értékeik, környezet minőségének megóvása érdekében a környezet megóvása érdekében a környezetvédelem helyi szabályozására a következő rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja és hatálya

1.§

E rendelet célja, hogy megállapítsa az ember egészségének és környezetének megóvása érdekében a környezeti elemek védelmét az alábbiak szerint:

2.§

 1. E rendelet hatálya kiterjed Tereske Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén belül a természet és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város közigazgatási területén tartózkodnak, működnek, tevékenykednek.
 2. Alapfogalmak:
 1. köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés pihenés szállás stb. szolgáló más épületek továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek valamint a közterületek tisztántartása,
 2. települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység: a települési szilárd hulladék kezelése ártalmatlanítása és hasznosítása,
 3. közterület: az ingatlan–nyilvántartásban közterületként nyilvántartott kül- és belterület földrészlet (közút, járda, tér, közpark) továbbá az építmények közhasználatára átadott része
 4. települési hulladék: a háztartási szilárd hulladék /szemét/ és az egyéb hulladék.
 5. háztartási hulladék: a lakásokban valamint a lakás, üdülés pihenés céljára használt egyéb helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék, így pl.: salak (beleértve a fűtésből keletkezett salakot is) rongy, söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék (ideértve a műanyag konzervdobozt, üveget), a kerti és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék, valamint  a lakásban folytatott vállalkozási tevékenység gyakorlásával keletkezett hulladék, ha a naponta keletkező mennyiség nem haladja mg a rendelet alkalmazása szempontjából szokásnak minősülő mennyiséget.
 6. veszélyes hulladék: összetétele eredet koncentrációja miatt az egészségre, környezetre kockázatot jelentő hulladék (elhasználódott elemek, akkumulátorok, gyógyszerek festék maradványok, oldószerek, sütőolaj maradékok, stb.) Háztartási hulladékban nem lehet elhelyezni a veszélyes hulladékot,
 7. bűz: a környezetbe kerülő olyan szag, amely nem kívánatosnak, zavarónak, kellemetlennek vagy károsnak minősül (összetevőivel nem jellemezhető egyértelműen),
 8. egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezései tárgy, lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék stb.), valamint az azokhoz tartozó területeken, illetőleg a közterületeken keletkezett szilárd hulladék (szemét),
 9. folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül.
 10. köztisztasági szolgáltatás: megrendelés, illetőleg megbízás alapján a közterületek tisztántartása a települési szilárd hulladék kezelése, valamint az arra feljogosított szervezetek által végzett hulladék-ártalmatlanítási- és hasznosítási tevékenység,
 11. tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszere tisztása, hó és síkosság-mentesítés illetőleg por-mentesítése
 12. hulladékkezelés: a település szilárd hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása és a kijelölt lerakóhelyre való elszállítása,
 13. ártalmatlanítás: a települési szilárd hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen, illetőleg létesítményben történő - hasznosítás nélküli – elhelyezés, rendezett lerakása,
 14. üzleti: a szilárd térelemekkel körülhatárolt a talajjal egybeépített vagy talajhoz rögzített tartós használatra készült rendszeresen (állandóan vagy ideiglenes jelleggel) nyitva tartó nagy- és kiskereskedelmi értékesítőhely.
 15. nyílt árok: a terület csapadékvíz elvezetésére kiépített burkolt vagy burkolatlan árok, amelybe beletartozik az ingatlantulajdonos által használt zárt szelvényű kapubehajtó, támfal is.
 1. FEJEZET

KÖZTISZTASÁGI FELADATOK

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

3. §

 1. A közterületek rendszeres tisztántartása az önkormányzat feladata. (Az egyes ingatlanok csatlakozó részein az ingatlan tulajdonosok kötelezettségeit a 2-8 bekezdés tartalmazza.
 2. Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlanok tulajdonosa kezelője az ingatlan használója (haszonélvezője, használóm albérlő, szívességi használó), ha erre más jogszabály vagy a tulajdonossal kötött megállapodás kötelezi, köteles gondoskodni. A lakó- és az emberi tartózkodásra szolgáló épületek közös használati részének (folyosó, terasz pince és padlásrész közös illemhely hulladékgyűjtő környéke udvar stb.) rendszeres rovar és rágcsáló-mentesítésről a tulajdonosnak a lakás és lakás céljára használt más helyiségek továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségeknek és az ezekhez tartozó területek rendszere rovar- és rágcsálóirtásról pedig a használónak kell gondoskodnia.
 3. Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója9 köteles gondoskodni a házhoz vagy telekhez kapcsolódó járdaszakasz és nyílt elvezető árok vagy a zöld sáv teljes területének a tisztán tartása a járda (járda hiányában a 1,5 m széles sáv hó eltakarításáról és síkosság-mentesítéséről, továbbá a járda és a járműsáv közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról tisztán tartásáról szemét- é gyommentesítéséről
 4. Intézmények szórakozóhelyek vendéglátó-ipari egységek kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt és nyílt vízelvezetésű árok tisztán tartása, hó- és síkosság-mentesítése a létesítményt üzemeltető kötelessége.
 5. A gondozatlan járdaszakasz zöldsáv vagy nyíltárok tisztítása kaszálását az önkormányzat az ingatlana tulajdonosa terhére elvégeztetheti.
 6. Az árok és átereszek tisztántartása sorén - közlekedést nem veszélyeztető módon depóban – elhelyezett földet vagy egyéb anyagit köteles az önkormányzat 7 napon belül elszállíttatni, amennyiben a tisztítás szervezett módon történik.
 7. Közterületen szemetet, hulladékot csak az erre a célra felállított tartályokba kell és lehet elhelyezni.
 8. Az üzlet vendéglátóhelyek, elárusító helyek előtt (külsőfogyasztás esetén) a szemétgyűjtő tartályok elhelyezése és tisztán tartása az üzemeltető feladata.

Az ingatlantulajdonosok feladata az ingatlanokkal kapcsolatban

4.§

 1. A településen lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek az ingatlanjuk rendben, szemét- és gyommentes állapotban tartani, az ingatlanon a károsítók ellen szükség szerint védekezni. Mindenki köteles a köztisztaság megőrzésében közreműködni és a települési környezet szennyeződését fertőzését eredményező tevékenységtől tartózkodni.
 2. Az ingatlan tulajdonosa, ahol lehetőség vn rá, az ingatlan előtti területet füvesítheti, parkosíthatja. A füvesítés parkosítás során be kell tartani az adott területre vonatkozó szabályozási tervben, továbbá a településrendezési tervben rögzített előírásokat.
 3. Építés, bontás, vagy felújítás alatt álló ingatlan és az ingatlan melletti közterület tisztán tartása az építést végző (kivitelező tulajdonos) feladata.


Közterület rendje

5.§

 1. A közterület rendeltetésének megfelelően lehet csak használni rendeltetésétől eltérő célra csak kivételesen indokolt módon használni csak jegyző engedélyével, lehet.
 2. A közterület eltérő használatának részletes szabályait és a területhasználati díj mértékét ezen önkormányzati rendelet 1. sz melléklete tartalmazza.

II. FEJEZET

KÖZTEÜLETEK FENNTARTÁSA ÉS KEZELÉSE

Zöldterületek fenntartása és kezelése

6.§

 1. A zöldterületek valamint növényzet ápolása és az időszerű növényvédelmi munkálatokat a tulajdonosok maguk kötelesek elvégezni, ennek során az allergiát okozó, - elsősorban parlagfű – virágzás előtti irtásáról évenként kell gondoskodni.
 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő közhasználatú parkok építésről, felújításáról, a fenntartásáról, gondozásáról és ápolásáról az önkormányzat köteles gondoskodni.
 3. Az erdő fenntartásáról állagának megóvásáról a tulajdonos (kezelő, használó) köteles gondoskodni, melynek során be kell tartania magasabb szintű jogszabályokban rögzített előírásokat.

Erdő parkok védelme

7.§

 1. Az erdőkben, parkokban, közterületi zöldterületben hulladékot lerakni tilos.
 2. Közterületen kutyát csak szájkosárral és pórázon tartva felügyelet mellett lehet vezetni.
 3. A gyermek intézmények 20 m-es körzetén belül kutyát sétáltatni – az előző feltételek betartásával – tilos. E bekezdésben részletezett korlátozások és feltételek a vakvezető kutya igénybe vevőjére nem vonatkoznak.
 4. Tüzet rakni csak a kijelölt helyeken az arra jogosult által engedélyezett időszakban a tűzvédelmi rendelkezések betartásával szabd Szeles időben tüzet rakni tilos.
 5. nem szabad fákat megcsonkítani, (kivétel kertészeti szakvélemény által igazolt vagy javasolt a növény egészségi állapota vagy kora miatt indokolt szakszerű ifjítása), a fákra plakátokat ragasztani kiszegezni.
 6. Közterületen valamint a közhasználatú és egyéb zöldterületen illetve közkifolyónál, közkútnál járművet mosni tilos.


Vízvédelem, vízkárelhárítás és földvédelem

8.§

 1. Természetes vízfolyásba nyílt vízbe hulladékot juttatni, vagy szennyezett vizet bevezetni tilos.
 2. A környezet és természet védelme terhelésének mérséklése érdekében talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a szennyvízkibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz. A talajterhelési díj mértékét az önkormányzat külön rendeletben állapítja meg a 2003. évi LXXXIX tv. figyelembevételével.
 3. A zárt csapadékvíz-elvezető csatornába illetve nyílt árokba vízfolyásokban természetes vizek elfolyását gátolni nem lehet.
 4. Tilos az ingatlan intézmények üzemek szennyvizét illetve egyéb szennyezését vagy mérgező anyagot (szemetet, trágyalét iszapot, vegyszermaradékot stb. ) nyílt felszínű illetve zárt csapadékvíz- elvezető csatornába, vízfolyásba üzemelő vagy használaton kívüli kútba illetve bármilyen módon a talajba juttatni.
 5. A ki olyantevékenységet folytat, amelynek redményeként roncsolt földterület keletezik, annak magasabb szintű jogszabályban és egyedi kötelezésben meghatározott kötelezettségein túl, a roncsolt földterület rendezéséről is gondoskodnia kell.
 6. Az épület tulajdonosa köteles gondoskodni aarról hogy az épület tetőzetétől az esővíz a hólé a járdára ne csurogjon . A vízelvezető árokko tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai illetve használói kötelesek gondoskodni.

Háztartási tevékenységgel okozó légszennyezés, porképző és bűzös anyagok kezelése

9.§

 1. Egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanokon valamennyi fűtő- és tüzelőberendezés használata során csak olyan tüzelőanyagokat lehet elégetni, melyek a berendezés használati utasításában szerepelnek.
 2. Nyílt téren, illetve hatósági engedéllyel nem rendelkező berendezésben veszélyes hulladékot elégetetni (műanyagok, gumi olaj, festékek gyógyszerek elemek stb.) nem szabad.
 3. Porképző vagy könnyen elsodródó anyagokat járművel, csak rögzített ponyvával nedvesített állapotban szabad szállítani.
 4. Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az útest felbontásnál keletkezett por terjedésének megakadályozása érdekében vízzel kell nedvesítni.
 5. Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani.
 6. Új utak tervezésekor a légszennyező hatás csökkentése érdekében a lakóterületek mellett haladó útszakaszok mentén a védő növénysáv telepítésére vonatkozó javaslatokat a beruházási programnak tartalmaznia kell.
 7. Bárminemű anyagot, hulladékot szállítani közúton csak úgy kehet, hogy a közút é s közterület ne szennyeződjön a szállítmányból a közútra, közterületre anyag ne hulljon.

Nyílt téri égetésre vonatkozó szabályok

10.§

 1. Belterületen növényi hulladékot égetni csak szélcsendben felügyelet mellett lehet
 2. Lábonálló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése tilos, kivéve, ha jogszabály máskánt nem rendelkezik.
 3. az erdei vágástéri fahulladék valamint erdőgazdasági fahulladék erdővédelmi célú, nyílttéri égetésére külön jogszabályban foglaltak az irányadók.

11.§

Levegő védelmével kapcsolatos ügyekben jelen rendelet 10-11§ -ában előírtakon túlmenően a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/ 2001 (II. 14.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

III. FEJEZET

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

12.§

 1. A község belterületén tilos:
 1. Közterületre irányuló hangszórás kereskedelmi célú felhívások esetében és kulturális szórakoztató és sportrendezvényeken megengedett a környéken lakó állampolgárok érdekeit szem előtt tartva.
 2. Zajvédelmi szempontból az övezeti besorolás a mindenkori érvényben lévő településrendezési tervet és a helyi építési szabályzatot kell alapul venni.
 3. A zajterhelési határértékeket a 2. sz. mellékelte tartalmazza.

IV. FJEZET

A HULLADÉK KEZLÉSÉNEK SZABÁLYAI

13.§

 1. Az önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként szervezi a háztartási szemét gyűjtését és szállítását, Az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék befogadója a romhányi szeméttelep.

Hulladékgyűjtés rendje:

 1. Háztartási folyékony hulladék gyűjtését szállítását csak erre szakosodott engedéllyel rendelkező vállalkozás, végezheti, aki köteles a folyékony hulladékot kijelölt telepen bizonyíthatóan elhelyezni.

V. FEJEZET

SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK

14. §

Aki a jelen rendeletben foglalt szabályokat megszegi – amennyiben egyéb jogszabályok szerint súlyosabb elbírálás alá nem esik – szabálysértést követ el és 30. 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15.§

E rendelet 2004. év december hó 01. napján lép hatályba.

Kihirdetéséről – helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Potyecz Pálné                                               dr. Zombori Erzsébet

polgármester                                                          jegyző


Terseke, 2004. november 08.


 1. sz. MELLÉKLET

A környezetvédelemről szóló 8/2004 sz. önkormányzati rendleet5.§-hoz.

A közterület használatáért a következő díjakat kell fizetni:

Tüzelőanyag tárolási díja                                                      50 Ft/m2/nap

Építési munkákkal kapcsolatos anyag é eszköztárolás         30 Ft/m2/nap

Kereskedelmi tevékenység.                                                  200 Ft/m2/nap

Egyéb esetekben egyedi elbírálás alapján a fenti díjak fegyelembevételével kell megállapítani a használati díjat.

Tereske, 2004. november hó 08 nap.


 1. sz. MELLÉKLET

A környezetvédelemről szóló 8/2004 sz. önkormányzati rendelet 13.§ -hoz.

Zajterhelési határérték:

A település területén megengedett egyenértékű „A” hangnyomásszint dB alapértékei /zajterhelés/ alapértéke/

Védett természeti terület       nappal             45 dB              éjszaka                        35dB

Lakó és intézményterület       nappal             50 dB              éjszaka                        40dB

Az alkalmi hangosító berendezés üzemeltetése esetén egyedi zajhatárértéket kell megállapítani.

Tereske, 2004. november hó 08 nap.


3. sz. MELLÉKLET (1)

A környezetvédelemről szóló 8/2004 sz. önkormányzati rendelet 14.§ -hoz.

A szemétszállítás rendje:

 1. A szemétszállítás szervetetten az egész községre kiterjedően hetente, szerdai napokon a reggeli órákban történik.
 2. Az összegyűjtött hulladék átvételének rendje: a szállítást végző magánvállalkozó csak az általa biztosított tárolóedényben gyűjtött hulladékot köteles elszállítani.
 3. Az átvétel helye: az ingatlan előtti közút padkája.
 4. Az átvétel alkalmával szennyeződött közterület megtisztításáról az ingatlan tulajdonosa, használója köteled gondoskodni.
 5. Háztartási szemétnek nem minősülő hulladékot a háztartási szemét gyűjtésére szolgáló edénybe rakni tilos.
 6. A rendszeres szállíráson belül tavasszal és ősszel, egy alkalommal lomtalanítási akciót hirdet meg az Önkormányzat, mikor minden /nem veszélyes hulladék/ lomot elszállítanak. Ezen lomokat  nem kell edénybe tenni.
 7. (2)Tereske, 2004. november hó 08. nap

A módosítások dőlt betűvel, számozva kerültek beszerkesztésre az alábbiak szerint:

(1) 2/2011 (II. 14.) önkormányzati rendelet             Hatályos: 2011. január 1.

(2) 4/2013. (II.25.) önkormányzati rendelet             Hatálytalan: 2013. január 1.

                                                                                    Hatályon kívül helyezte a 3. sz. melléklet 7. pontját.

Szerkesztés...


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!