nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-07-18 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete
közterület használat szabályairól és díjáról

Szerkesztés...

Tereske Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 143.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Möt. 13.§ (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya Tereske község közigazgatási területére a közterületet igénybevevő (használó) valamennyi állampolgárra, jogi személyre vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, szervezetre kiterjed.


A közterület használata


2. §


 1. Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan magán-, állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét.
 2. A közterület rendeltetése a közlekedés biztosítása (pl: utak, járdák, terek) a pihenő és emlékhelyek kialakítása (pl. parkok, köztéri szobrok stb.) a közművek elhelyezése.

(3) A közterület használat engedélyezhető:

 1. Cégtábla, hirdetőtábla elhelyezésére.
 2. Árusító és egyéb fülkék (pl.: telefonfülke), elhelyezésére.
 3. Építőanyag, építési állvány, építési törmelék, tüzelőanyag elhelyezésére,
 4. Közcélú alkalmi mozgó árusításra és mozgóbolti árusításra,
 5. Eseti jelleggel letelepülő vásározók elhelyezésére,
 6. Mutatványos (körhinta, céllövölde, gokart, légvár, stb.) elhelyezésére.
 7. Filmforgatási célú használatra
 1. Közterület használati engedély szeszes ital forgalmazására csak kivételesen adható ki, pl.: rendezvények, bálok alkalmából.
 2. Műemlékileg védett területen csak rendkívül indokolt esetben adható ki engedély.
 3. Tilos a forgalomból kivont, illetve mezőgazdasági gépet, eszközt (traktor, pótkocsi, vetőgép, eke, borona stb.) a közterületen tárolni.
 4. A közterület használatára a használat megkezdése előtt engedélyt kell kérni, melyet a helyi önkormányzat jegyzője – kérelem alapján – a díj befizetésével egyidejűleg ad ki. A kérelem illetékmentes.
 5. A közterület használati engedélyt egy napra, egy hónapra vagy egy évre lehet kiadni.
 6. Építőanyag és tűzifa elhelyezésénél- az elhelyezés kezdő napjától számítva- kettő hónapig nem kell díjat fizetni.
 7. A közterület használata végén a területet tisztán, rendezett állapotban kell visszahagyni.


3. §


„A közterület filmforgatási célú használata”


 1. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
 2. A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, MKTV-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.
 3. A közterület használati díj alóli mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.
 4. A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet.4. § 1. A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 nap időtartamot, mely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.
 2. Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A közterület-használat naponta 7 és 22 óra közötti időtartamra vonatkozhat. Indokolt esetben kivételesen, a minimálisan szükségszerű időtartamra vonatkozóan engedélyezhető az éjszakai forgatás.
 3. A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően legfeljebb 3 napon belül újra biztosítani kell.
 4. Turisztikailag kiemelt terület:
 5. A turisztikailag kiemelt területeken a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg a 200 m2 területet.
 6. Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati engedély szükséges.
 7. A kérelmező a tevékenysége gyakorlása során köteles tartózkodni a közterület más használóinak szükségtelen zavarásától. A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterületet használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.
 8. Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati engedély van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.A közterület használat díja


5. §


 1. A közterület használatáért magánszemély és gazdálkodó szervezet egyaránt köteles fizetni.
 2. A díjat az engedélyben meghatározott napra vagy időszakra meg kell fizetni, függetlenül a tényleges igénybevételtől.
 3. A közterület használat díja:
  1. Építési állvány-, anyag-, törmelék, tüzelőanyag elhelyezése esetén: 500.-Ft/m2/hó.
  2. Alkalmi, mozgóárusítás és mozgóbolti árusítás esetén: 500.-Ft/nap.
  3. Vásározók esetén: 5.000.- Ft/ 5 folyóméterig az erre kijelölt helyen maximum 2 m szélesség igénybevételével.  Minden megkezdett további 5 folyóméter után 10.000.- Ft
  4. Mutatványos esetén: 20.000.- Ft/alkalom mutatványonként maximum 100 m2 igénybevételéig.
 4. A közterület használati díjat az önkormányzat erre feljogosított alkalmazottja a helyi hivatalban vagy a helyszínen számla (nyugta) kiadásával szedi be. Az alkalmazott a helyszínen beszedett díjat a legközelebbi munkanapon köteles az önkormányzat pénztárába befizetni.
 5. A díjfizetés alól részben vagy egészben az alábbi okok alapján felmentés adható:
 1. Jövedelmi- szociális ok alapján, ha a kérelmező magánszemély családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum alatt van.
 2. Ha elháríthatatlan külső ok miatt az engedélyes a területet nem tudja használni.
 1. Az alkalmi árus, a mozgóárus és mozgóbolti árus az árusítás megkezdése előtt köteles megjelenni a helyi önkormányzat hivatalánál (Tereske, Kossuth út 94.) és a díjat a házipénztárba befizetni.
 2. Rendszeres mozgóárusítás és mozgóbolti árusítás esetén a díj előre, havi rendszerességgel is befizethető.
 3. A filmforgatási célú közterület-használat díja:
 1. Forgatási helyszín: 300 Ft/m2/nap + ÁFA
 2. Technikai kiszolgálás: 200 Ft/m2/nap + ÁFA
 3. Stábparkolás: 100 Ft/m2/nap + ÁFA
Záró rendelkezések


5. §


 1. E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a környezet védelméről szóló 8/2004 (XI. 08.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Tereske, 2013. július 16.
                    ………………………..                                                      ………………………..
                              Urbán Pál                                                                       Dudás György
                            polgármester                                                                           jegyzőKihirdetve: 2013. július 17.                                                                                                              ………………………..
                                                                                                                    Dudás György
                                                                                                                           jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
Tereske Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2013 (VII. 16.) önkormányzati rendelet mellékl
31 KB
Közterület használat (igénybevétel) iránti kérelem
29.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!