nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (IX.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-09-16 - 2016-02-16
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (IX.15.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól.

Tereske Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 32. cikk (2) bekezdése alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 1. §‑ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében és 92. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8.és 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

I.


A rendelet hatálya

1.§

(1)A rendelet hatálya kiterjed:

a)   Tereske Község Önkormányzata közigazgatási területén életvitelszerűen élő lakcímmel rendelkező és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 3.§-ában meghatározott személyekre.

b)   Az Sztv. 6.§-ában meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában Tereske község közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte,

c)   A települési önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak önkormányzati segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. Az ellátást biztosító követelheti a kifizetett önkormányzati segély megtérítését a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervtől.

d)   A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében az önkormányzat tulajdonában álló és az általa fenntartott szociális intézményre és az általa nyújtott ellátásokra.

(2)  A rendelet hatálya alá tartozó szociális ellátások fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell tervezni.

(3)  Az Önkormányzat által nem kötelezően nyújtandó szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapítására csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben az ellátások megállapításához szükséges források rendelkezésre állnak.


II.

Hatásköri és általános eljárási rendelkezések


2. §


(1) E rendeletet az Szoctv.-el és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel továbbá az egyes szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni.


3. §


 (1)  Az ellátás iránti kérelmet a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Tereskei Kirendeltségénél (továbbiakban: Hivatal) lehet előterjeszteni. az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

(2)       Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra lenne jogosult, erre a tényre a figyelmét fel kell hívni, illetőleg amennyiben a benyújtott iratok alapján annak feltételei fennállnak az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani.

(3)       Szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni.

(4)       Szociális ellátás megállapításának hivatalból kezdeményezésére jogosult:

a)helyi önkormányzati képviselő,

b)polgármester,

c)jegyző,


4. §


(1) A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szoctv.-ben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Hivatal  nyilvántartásaiban fellelhetőek.

(3) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet által említett ellátások tekintetében a kérelemhez az ott felsorolt bizonyítékokat kell csatolni.

(4)  A települési támogatás iránti kérelmet e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell előterjeszteni az abban meghatározott mellékletekkel.


5. §


 (1)  A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei valamint szükség esetén, környezettanulmány alapján köteles meghozni. A környezettanulmány elkészítése érdekében a Hivatal megkeresi a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálatot (továbbiakban: családsegítő szolgálat).

(2) Mellőzni kell a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül már valamilyen ellátásban részesült, vagy a kérelmező életkörülményei hivatalból ismertek és az igénylő életkörülményeiben lényeges változás nem feltételezhető.

 (3) Az ellátásra való jogosultság megállapításához – a hivatalból indult eljárásokat kivéve - a kérelemhez csatolni kell a Szoctv. 10. §.-ban foglaltak szerinti jövedelemigazolásokat.

(4) Amennyiben az igénylő vagy családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt vállalkozásból vagy vagyonhasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, úgy a Hivatal beszerzi az illetékes NAV igazolását a jövedelemadó alapra vonatkozóan.


6. §


(1)       Kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmények fennállása esetén a szociális ellátás bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozata alapján is megállapítható.

(2) A 6.§ (1) bekezdésében rögzített esetben a Hivatal a határozat kiadását követő 15 napon belül helyszíni ellenőrzéssel vizsgálhatja meg a nyilatkozatok valódiságát. A jegyző az esetlegesen jogtalanul felvett összeg visszafizettetésére a hatáskör gyakorlójának 8 napon belül javaslatot tesz.


7. §


 (1) A rendszeres pénzbeli ellátásokat utólag minden hónap 5. napjáig kell folyósítani a 63/2006.(III.27.) Kormányrendelet 6.§ (1) bekezdése alapján.

(2)       Az igénylő rendkívüli élethelyzetére tekintettel a polgármester jogosult az ellátás azonnali készpénzben való kifizetésének engedélyezésére. Erről a Képviselő-testületet – soron következő ülésén – tájékoztatni kell.

(3)       A természetben nyújtott ellátások számláit az Önkormányzat költségvetésének terhére kell kiegyenlíteni.


8. §


(1)  E rendelet alkalmazásában a Szoctv. 4. §.- ban foglalt értelmező rendelkezések az irányadók.9. §


(1) A benyújtott kérelem elbírálásáról a döntést hozó határozatban dönt, melyről a kérelmezőt a határozat megküldésével értesíteni kell.

(2)  A testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozva kereset nyújtható be a Salgótarjáni Közigazgatás és Munkaügyi Bírósághoz.

(3) A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni, Tereske Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez. A fellebbezést a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Tereskei Kirendeltségéhez lehet benyújtani.


10. §


(1)A kérelmező köteles együttműködni az eljáró személyekkel. Köteles a szociális helyzetére vonatkozóan a valóságnak megfelelően nyilatkozni. Amennyiben erre nem hajlandó, úgy a kérelmet el kell utasítani.

(2)Rendkívüli eset kivételével egy éven belül nem jogosult, illetve önmagát zárja ki az a személy (család) a szociális juttatásból, aki valótlan tényt állít, megtévesztő adatot szolgáltat.

(3)A (2) bekezdésben foglalt esetekben a kiskorú gyermekek védelme érdekében az intézményi térítési díjakat (óvoda, étkeztetés) részben vagy egészben az Önkormányzat átvállalhatja.

(4)A támogatás folyósítása jogszabályi feltételeinek meglétét kétévente legalább egyszer felül kell vizsgálni. Ekkor a kérelmet az ügyfélnek meg kell újítani.

(5)A megállapított pénzbeli ellátás folyósítása, települési támogatás kifizetése határozat alapján a polgármester utalványozása, pénzügyi ellenjegyzés, ellenőrzés és érvényesítése után az Önkormányzat pénztárából történik.

(6) A kifizetési jegyzéket a pénzügyi ügyintéző készíti el és kifizetés előtt köteles azt ellenőrzésre, érvényesítésre jogosult személyeknek átadni.

(7) A támogatásban részesülő a jogosultsága feltételeit érintő lényeges tények, jövedelmi, vagyoni viszonyai változását annak bekövetkezését követő 15 napon belül köteles bejelenteni.

(8)  A szociális ellátásokra való jogosultság tekintetében az önkormányzat nyilvántartást vezet, melyre az Szoctv. 18.§.-ban meghatározott adatkezelési előírások vonatkoznak.

(9) Az itt nem szabályozott esetekben az Szoctv. 4.-24. § ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.


A jogosulatlanul igénybevett ellátás visszatérítése


11. §


(1)  A jogosulatlan igénybevett ellátás megtérítésére vonatkozó szabályokat az Szoctv. 17 §. tartalmazza.

(2)  Az Szoctv. 17. § (5) bekezdésében meghatározott kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.A szociális gondoskodás rendszere


12. §


 (1) Az önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését

a) pénzbeli- és természetbeni ellátások nyújtásával;

b) személyes gondoskodást biztosító alap ellátások megszervezésével valósítja meg.


13. §


(1)E rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket a Képviselő–testület, átruházott  hatáskörben a polgármester gyakorolja, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) előírása szerint látja el.


14. §


(2)A képviselő-testület hatáskörébe tartozik:

a.)A rendkívüli települési támogatás megállapítása

b.)Települési lakásvásárlási támogatás

  b.) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjjal kapcsolatos támogatás


(3)A polgármester átruházott hatáskörébe tartozik:

a)A Települési támogatás megállapítása

-lakásfenntartási települési támogatás

-újszülött települési támogatás

-temetési települési támogatás

-tankönyv és iskolakezdési települési támogatás

-gyermekneveléssel kapcsolatos kiadásokra vonatkozó települési támogatás

b)szociális étkeztetésre jogosultság megállapítása

c)szociális földprogram

d)házi segítségnyújtás

e)családsegítés

f)köztemetés elrendelése


Rendkívüli települési támogatás


15. §


(1)A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatást nyújt annak a személynek kérelemre vagy hivatalból, aki önmaga illetve családja létfenntartásáról más módón nem tud gondoskodni, létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került vagy alkalmanként felmerülő többletkiadás miatt anyagi segítségre szorul, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd.       

(2)A rendkívüli települési támogatás alkalmanként adható összege nem lehet kevesebb egyezer forintnál.


(3)A rendkívüli települési támogatás alkalmanként egy családból egy személy részére állapítható meg.

(4) A rendkívüli települési támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a hatáskör   gyakorlója,a felhasználást igazoló dokumentumok benyújtására hívhatja, fel a támogatásban részesítet személyt.


Települési első lakásvásárlási támogatás


16.§


(1) A támogatás mértéke 120.000 forint, egyösszegű és vissza nem térítendő. Egy házaspár a támogatást csak egy alkalommal veheti igénybe.
(2) A fiatal házasok első lakáshoz jutásával kapcsolatos támogatásban az a fiatal házaspár részesíthető, akiknél a házastársak mindegyike az Európai Unió tagállamainak állampolgára, illetve letelepedési engedéllyel vagy állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező külföldi személy.
(3) Az egyik házastárs a kérelem benyújtását megelőzően az Önkormányzat illetékességi területén legalább egy éve folyamatosan bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.
(4) A házastársak sem együttesen, sem külön-külön nem rendelkeznek, illetve korábban sem rendelkeztek önálló lakással, így különösen külön-külön, vagy együttesen nincs és nem is volt beköltözhető lakásra tulajdonjoguk, haszonélvezeti-, használati-, vagy bérleti joguk.
(5) Nem tekinthető önálló lakásnak
a) az olyan lakóingatlan, amelyben a kérelmezők tulajdoni részesedése nem haladja meg az 50 %-ot, és a tulajdoni illetőség özvegyi joggal, vagy legalább 3 éve bejegyzett haszonélvezeti (használati) joggal terhelt, és a jog jogosultja ténylegesen a lakásban lakik,

b) a magánszemélytől, illetve az államtól vagy valamely önkormányzattól piaci alapon bérelt lakás.
(6) A házaspár ilyen támogatást más önkormányzattól nem kap.
(7) A fiatal házaspár a lakást Tereskén építi, vagy vásárolja.
(8) Az építendő, vagy vásárolandó lakás hasznos alapterülete legfeljebb a 80 m2 lehet, továbbá az építési költsége (vételára) nem haladhatja meg
a.) három vagy több gyermekes házaspár esetében a 6.000.000,- forintot,
b.) kétgyermekes házaspár esetében a 5.000.000,- forintot,
c.) egyéb esetekben a 5.000.000,- forintot.
(9) A lakás a házastársak közös tulajdonába kerül.
(10) A kérelmezők a rendelkezésükre álló pénzeszközöket, és az igénybe vehető szociálpolitikai támogatásokat az építés költségeinek, illetve a vételárnak a kiegyenlítésére felhasználják.
(11) A támogatás igényelhető:
a) Magántulajdonú lakás építéséhez
b) Vagy lakás vásárlásához,

(12) Nem nyújtható a támogatás ha a kérelem

a) (2)-(12) pontokban  meghatározott feltételek bármelyikének nem felel meg.
b) Ha a fiatal házaspár a lakást a házastársak egyikének hozzátartozójától kívánja megvásárolni.
(13) A támogatás megállapításáról a Képviselő-testület dönt.


17. §


(1.) lakásvásárlás esetén a támogatás csak akkor folyósítható, ha a kérelmezők a vételár támogatással csökkentett teljes összegét már maradéktalanul megfizették. A vételár megfizetésével egy tekintet alá esik a pénzintézet kölcsön folyósításáról szóló kötelezettségvállalása.

A lakás részletre történő vásárlása esetén a támogatást a tartozása csökkentésére kell felhasználni, azt közvetlenül a részletfizetés jogosultjának kell folyósítani.
(2.) Lakásépítés esetén a támogatás akkor folyósítható, ha az épület készültségi foka az 50 %-ot meghaladja.

(3 )A támogatás kizárólag lakásépítésre és lakásvásárlásra használható fel.
(4) A támogatás felhasználását a folyósítástól számított 90 napon belül lakásépítés esetén számlák, lakásvásárlás esetén a Földhivatal által iktatott adásvételi szerződés bemutatásával, vagy a tulajdonjognak a kérelmezők javára történő bejegyzését tanúsító tulajdoni lappal kell igazolni.

(5) Ha a kedvezményezettek a támogatást nem a meghatározott célra használják, fel a támogatás a Ptk. szerinti késedelmi kamataival növelt összegének visszafizetésére kell kötelezni.

(6) A benyújtandó kérelmen a kérelmezőknek nyilatkozniuk kell:

a) személyi adatokról

b) más önkormányzattól nem kapnak ilyen támogatást

c) jelenlegi lakhatási körülményükről, ott lakásuk minőségéről, továbbá arról, hogy nem rendelkeznek, és korábban sem rendelkeztek önálló lakással,

d) jövedelmi és vagyoni helyzetükről, az igénybe vett egyéb támogatásokról és kölcsönökről, a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagos havi nettó jövedelemről

e) a támogatás elbírálását illető egyéb lényeges körülményekről

(7) A kérelemhez csatolni kell:
a) lakásvásárlás esetében a 30 napnál nem régebbi adásvételi szerződést (előszerződést),
b) lakásépítés esetében az építés költségeit tartalmazó költségvetést és műszaki ellenőr nyilatkozatát az építkezés készültségi fokáról, valamint a jogerős és végrehajtható építési engedélyt, ha azt nem az Önkormányzat jegyzője adta ki,
c) a kérelmezők bejelentett lakcíme (lakóhelye és tartózkodási helye) szerinti lakás(ok) bérleti szerződését vagy tulajdoni lap másolatát,

d) a házassági anyakönyvi kivonat másolatát,

e) a kérelmezők valamely személyazonosításra alkalmas okmányának, valamint lakcímet igazoló hatósági igazolványának (lakcímkártya) másolatát
f) igazolást a támogatás megállapítása szempontjából lényeges egyéb olyan adatokról, körülményekről, amelyek igazolását a kérelem elbírálásához a képviselő-testület szükségesnek tartja.


Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj


18. §


 (1) A képviselő-testület az Önkormányzat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásáról határozattal dönt, csatlakozás esetén a pályázatot az általános szerződési feltételekben meghatározott határidőig meghirdeti.

(2) A pályázók a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásában foglaltak szerint igényelhetik a támogatást.

(3) A képviselő-testület az ösztöndíj összegéről – az önkormányzat költségvetésének függvényében - a pályázók jövedelmi, szociális viszonyai alapján dönt


Települési támogatás


19. §


(1)       A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a család létfenntartási lehetőségeit.

(2)       Nem szükséges a kérelmezőnek új igazolást csatolni, illetve nyilatkozatot tenni a tárgyévi kérelméhez, ha a jogszabályoknak és a rendelet előírásainak megfelelően már benyújtotta

a)         a tárgyévi nyugdíjáról szóló igazolást,

b)         a társadalombiztosítási ellátás esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényt, vagy társadalombiztosítási szerv igazolását,

c)         a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó okiratot,

d)         a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,

e)         a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási intézmény adott félévi igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,

f)         álláskereső esetén az együttműködésről, az álláskereső ellátásról, vagy a regisztrálásról a munkaügyi központ illetékes kirendeltsége által kiadott előző havi igazolást, határozatot, vagy az aktív korú ellátásra való jogosultságot megállapító határozatot,

g)         a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot.

(3)       Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat szolgálhat.


Lakásfenntartási települési támogatás


20. §


(1) A villanyáram-, a víz-, és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a hulladékgazdálkodás díjához, valamint lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez lakásfenntartási települési támogatásra jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, azon ingatlan kivételével, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik.

(2)1 A lakásfenntartási települési támogatás egy hónapra jutó összege: 3.000 Ft.

(3) A lakásfenntartási települési támogatást pénzbeni – házipénztárból - szociális ellátás formájában kell nyújtani.

(4)2. A lakás lakásfenntartási települési támogatást 2016.dec 31-ig kell megállapítani.

(5) A kérelmezőt a lakásfenntartási települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg, és utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani.

(6) Lakásfenntartási települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


Újszülött települési támogatás


21. §


(1)Újszülött gyermek születése esetén a polgármester a gyermek születésekor Tereskei állandó lakosú és kizárólag életvitelszerűen itt élő anya kérelmére 10.000.- (azaz: tízezer Ft) egyszeri támogatást nyújt.

(2)A támogatás a gyermek születését követő egy éven belül igényelhető abban az estben, ha az anya az igénylés időpontjában is Tereskei állandó lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a településen él. Az igényléskor a születési anyakönyvi kivonat másolatát be kell nyújtani.

(3)A támogatást az újszülött gyermek gondozására kell fordítani.


Temetési települési támogatás

22. §


(1)Temetési támogatásra jogosult az a kérelmező, aki a temetés költségeit viselte.

(2)A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát, valamint az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát.

(3)A temetési számlákat a kérelmezőnek vissza kell adni, melyre a megállapított segély összegét rá kell vezetni.

(4)Amennyiben a benyújtott számla értéke nem haladja meg az e rendelet alapján megállapítható temetési segély összegét, abban az esetben maximum a számla összege fizethető ki temetési segélyként

(5)A temetési segélyeket a polgármester átruházott hatáskörben bírálja el.

(6)A temetési segély elbírálását az igénylés beadásakor, kifizetését legkésőbb a következő 8 munkanapon belül kell teljesíteni.

(7)A temetési segély összege temetésenként 15.000.- Ft.


A gyermekneveléssel kapcsolatos települési támogatására


23. §


(1)  A gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások támogatására jogosult a gyermek törvényes képviselője és a fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel, aki az Szt. szerinti időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(2)  Az egy naptári éven belül megállapítható gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások támogatásának keretösszege (a továbbiakban: keretösszeg) nem haladhatja meg családonként

a.)    az egy gyermekes család és várandós anya esetén a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 100 %-át,

b.)    a kettő gyermekes család esetén a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 130 %-át, és

c.)    a három vagy több gyermekes család és az átmeneti, tartós nevelésbe vett gyermekkel való kapcsolattartás elősegítése esetén a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 150 %-át.

(3)A (2) bekezdésben meghatározott keretösszeghez képest alacsonyabb összegű támogatást kell megállapítani, amennyiben a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet a keretösszeghez képest alacsonyabb összegű támogatás megállapításával elhárítható.

(4)Rendkívüli méltánylást igénylő esetekben (gyermeket egyedül nevelő szülő vagy gyám, három vagy több gyermekes család, súlyos fogyatékos, regisztrált és együttműködő munkanélküli, halmozottan hátrányos helyzetben lévő) a képviselő – testület az e rendelet (2) bekezdésben foglaltaktól 50%-kal felfelé eltérhet.


Tankönyv és iskolakezdési települési támogatás


24. §


(1) A gyermek iskoláztatásához, annak a gyermeket nevelő szülőnek nyújtható tankönyv és iskolakezdési támogatás, akinek gyermeke nappali rendszerű iskolai tanulmányokat folytat, továbbá saját jogon annak a nagykorú Tereskei állandó lakcímmel rendelkező lakosnak, aki nappali rendszerű iskolai tanulmányokat folytat.

(2) A támogatás összegét a Tereskei általános iskolások középiskolások részére határozat állapítja meg.

(3) A segély folyósításának feltétele az iskolai tanulmányok folytatásának igazolása.

(4) A tankönyv és iskolakezdési települési támogatás iránti kérelem elbírálásáról a polgármester dönt.


Karácsonyi települési támogatás megállapítása


25. §


Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi - hivatalból, jövedelemre való tekintet nélkül - a karácsonyi ünnepek előtt a lakosok részére támogatást biztosít. A polgármester a támogatás feltételeiről határozattal dönt.


Szociális étkeztetés


26. §


(1)       Az arra rászorultak részére – akik az étkezést önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani - az önkormányzat saját fenntartású konyháról szociális étkeztetés keretén belül igénybe vehető napi egyszeri meleg étkezést biztosít.

(2)       Szociális étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt – illetve általa eltartottakat – is, aki kora egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége vagy hajléktalan élethelyzete miatt nem képes az étkezésről gondoskodni más módon. Ebben az esetben a térítési díj alapja az élelmezési nyersanyagköltség, valamint az étkeztetéssel kapcsolatosan felmerülő költségek egy ellátottra jutó napi összege áfá-val növelten.

(3)       A szociális gondoskodás körében igénybe vehető étkeztetés iránti kérelmet a polgármester bírálja el.

(4)       A szociális étkeztetés térítési díjának, valamint szükség szerint a házhozszállítás díjának meghatározása az önkormányzat külön rendeletében történik.

(5)       A térítési díjat – számla ellenében – az Önkormányzat szedi be, melyet a következő munkanapon az önkormányzat költségvetési számlájára vagy a házi pénztárba köteles befizetni.

(6)       A tárgyév január 1-jén szociális étkeztetésben részesülő személyek ellátási jogosultságának felülvizsgálatára – a január 1-jén érvényes jogosultsági feltételek szerint - február 28-ig kerül sor. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként az igénybevevő a szociális étkeztetésre nem jogosult, az ellátás megszüntetésére március 1. napjával kerül sor.


Szociális földprogram


27. §


(1) Az önkormányzat természetbeni szociális ellátásként szociális földprogramot működtethet.

(2) A programban való részvétel feltételeit az együttműködési megállapodás és a szociális földprogram helyi végrehajtására vonatkozó szervezeti és működési szabályzat állapítja meg.


Házi segítségnyújtás


28. §


(1)  Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

(2)A szolgáltatás ellátásáról Tereske Község Önkormányzata társulásban fenntartott Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató Társulás keretében gondoskodik     

(3)  A szociális gondozók feladatát társulási megállapodás szabályozza.


Családsegítés


29. §


(1) Az önkormányzat illetékességi területén az Sztv. 64.§-ában meghatározott családsegítés feladatot a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási Társulás intézménye látja el.


Köztemetés


30. §


(1)Tereske község polgármesterének - a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül- gondoskodnia kell az önkormányzat illetékességi területén az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

a)         nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

(2)  A köztemetés megszervezése, lebonyolítása esetén biztosítani kell, hogy a temetés színvonala semmiben sem térjen el kedvezőtlen irányban a helyben szokásos legegyszerűbb temetkezési szolgáltatás színvonalától.

(3)  Köztemetés esetén, ha az elhunyt vallása ismert, az illetékes egyház is megkereshető a közös eltemettetés biztosításához.

(4)  Az elhunyt személy utolsó lakhelye szerint és az eltemettetést végző önkormányzat az Sztv. 48.§. (2)-(4) bekezdésekben foglaltak szerint köteles eljárni a köztemetés költségeinek megtérülése, megtérítése érdekében.


Záró rendelkezések


31. §


(1)E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)Hatályát veszti Tereske Község Önkormányzat Képviselő – testületének 2/2015. (II.27.) számú rendelete.


Tereske, 2015. szeptember 14.


1. Módosította: Tereske Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2016 számú határozata: Hatályos:2016. február 17.

2. Módosította: Tereske Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2016 számú határozata: Hatályos:2016. február 17.Meló Martina


Dr. Villant Gréta

polgármester


jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!