nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (XI.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 -tól
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (XI.12.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Tereske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 6. §-ában és a 43 § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


I.Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§

A Képviselő-testület az önkormányzat illetékességi területén a következő helyi adót vezeti be:

- helyi iparűzési adó


II.Fejezet

AZ EGYES ADÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Helyi iparűzési adó

2.§

Az adókötelezettség kiterjed Tereske település területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységre

3.§

(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2.%-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000 forint

Záró rendelkezések

4. §

A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvényben és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak irányadók.

5.§

(1) E rendelet 2016. január 01. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Tereske Község Önkormányzat Képviselő – testületének a helyi adókról szóló 5/2014 (XI.25.) számú önkormányzati rendelete.


Tereske, 2015. november 11.
Meló martina                                                             Dr. Villant Gréta

polgármester                                                                          jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!